VIDEO: Sôi nổi giải việt dã "Cùng TTC chạy vì sức khỏe cộng đồng"