VIDEO: Festival Biển 2019 – Nâng tầm giá trị sản phẩm du lịch biển09/05/2019