VIDEO: Nghi thức rước kiệu và thả đèn hoa đăng khai lễ Tháp Bà Ponagar 201924/04/2019