Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng qua các bộ tem

Thứ Sáu, 29/01/2021, 22:29 [GMT+7]

Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng qua các bộ tem

Mỗi kỳ Đại hội Đảng toàn quốc luôn có nghị quyết riêng để phù hợp với từng giai đoạn lịch sử của đất nước. Vì vậy, ngoài việc phát hành các bộ tem “Chào mừng Đại hội Đảng”, Bưu điện Việt Nam còn phát hành các bộ tem về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng”.

 


Tính đến nay, tem bưu chính Việt Nam có 5 bộ tem về chủ đề này. Đầu tiên là bộ tem “Thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam” phát hành ngày 30-12-1987 do họa sĩ Trần Ngọc Uyển thiết kế, gồm 3 mẫu: Sản xuất hàng tiêu dùng (xanh ve, 5đ), Sản xuất lương thực (màu cam, 20đ) và Hàng xuất khẩu (xanh trời, 30đ). Bộ tem đã phản ánh được nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng lần VI đề ra: “Bảo đảm nhu cầu lương thực của xã hội và có dự trữ; đáp ứng một cách ổn định nhu cầu thiết yếu về thực phẩm. Mức tiêu dùng lương thực, thực phẩm đủ tái sản xuất sức lao động. Đáp ứng được nhu cầu của nhân dân về những hàng tiêu dùng thiết yếu. Tạo được một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực…”.


Kế đến là bộ tem “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VII” phát hành ngày 3-2-1992 do họa sĩ Vũ Kim Liên và Trần Thế Vinh thiết kế, có 2 mẫu: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (200đ, nâu cam), Hòa bình, hợp tác và hữu nghị (2.000đ, xanh trời). Bộ tem đã phản ánh được tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng lần VII đề ra: “...Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới”.


Bộ tem “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII” phát hành ngày 3-2-1997 do họa sĩ Trần Thế Vinh thiết kế, có 1 mẫu: Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước (400đ, đỏ cam). Bộ tem đã phản ánh được tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng lần VIII đề ra: “…toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, vượt mọi khó khăn, hăng hái phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng, đưa công cuộc đổi mới lên tầm cao mới, đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà nhiệm vụ trung tâm là công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.


Kế đến là bộ tem “Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam” phát hành ngày 1-2-2002 do họa sĩ Tô Minh Trang và Nguyễn Du thiết kế, gồm 2 mẫu giá mặt 800đ và 3.000đ, cùng nội dung “Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam”. Sau cùng là bộ tem “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X” phát hành ngày 3-2-2007 do họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế, có 1 mẫu: Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước (400đ, đỏ cam).


Việc phát hành các bộ tem kể trên đã góp phần không nhỏ trong việc tuyên truyền kịp thời đến nhân dân việc thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng.


Ngụy Như Ánh

.

các thông tin tiện ích