09:10, 01/10/2021

Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa

Ngày 1-10, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 02 ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới"; học tập chuyên đề toàn khóa "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc".

Ngày 1-10, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 02 ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”.


Tại hội nghị, các cán bộ công đoàn được quán triệt nội dung của Nghị quyết 02. Mục tiêu của Nghị quyết là xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới… Các đại biểu được học tập chuyên đề toàn khóa gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, triệt để.


Thời gian tới, các cấp công đoàn cơ sở tập trung tổ chức học tập và tuyên truyền chuyên đề toàn khóa đến đoàn viên, người lao động.


V.G