09:10, 26/10/2021

Thông báo tuyển dụng Công chức Tổng cục Thuế năm 2021

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 (Mười sáu). Trong đó:

- Ngạch Kiểm tra viên thuế: 15 (Mười lăm) chỉ tiêu. Trong đó: Chuyên ngành Tài chính - Kế toán: 10 (mười) chỉ tiêu; Chuyên ngành khác theo kế hoạch tuyển dụng: 05 (năm) chỉ tiêu.

THÔNG BÁO


Tuyển dụng Công chức Tổng cục Thuế năm 2021


Tổng cục Thuế thông báo tổ chức thi tuyển dụng công chức vào làm việc tại Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau:


1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 (Mười sáu). Trong đó:


- Ngạch Kiểm tra viên thuế: 15 (Mười lăm) chỉ tiêu. Trong đó: Chuyên ngành Tài chính - Kế toán: 10 (mười) chỉ tiêu; Chuyên ngành khác theo kế hoạch tuyển dụng: 05 (năm) chỉ tiêu.


- Ngạch Chuyên viên: 01 (Một) chỉ tiêu: Chuyên ngành khác theo kế hoạch tuyển dụng.


2. Điều kiện tuyển dụng; hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức và hướng dẫn:


Thông tin chi tiết xem hướng dẫn tại Thông báo tuyển dụng trên website của:


- Bộ Tài chính (địa chỉ: http://www.mof.gov.vn)


- Tổng cục Thuế (địa chỉ: http://www.gdt.gov.vn)


- Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa (địa chỉ: http://khanhhoa.gdt.gov.vn)


3. Thời gian đăng ký trực tuyến: Trong vòng 30 ngày, kể từ 12 giờ ngày 20/10/2021 đến 12 giờ ngày 20/11/2021.


4. Thời gian nộp hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển trong 05 ngày làm việc. Từ 08 giờ 00 ngày 16/11/2021 đến 17 giờ 00 ngày 20/11/2021.


5. Địa điểm nộp hồ sơ: Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ tại Phòng Đào tạo (Tầng 6), Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 17, đường 19/5, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa.
6. Lệ phí đăng ký dự tuyển: Người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển nộp lệ phí dự tuyển là 300.000đ (ba trăm ngàn đồng)/người.


Mọi liên lạc để có thông tin liên quan đến kỳ thi qua số điện thoại: 02583. 824 374 - 02583.815099.