11:11, 09/11/2022

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thông báo về việc niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Thông báo số 311/TB-HĐBT;

Niêm yết công khai phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp bị ảnh hưởng giải tỏa bởi dự án Môi bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (Hạng mục: Xây dựng Kè và Đường Nam Sông Cái Nha Trang) để hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi đóng góp ý kiến. Gồm: Đợt 39 - 4 trường hợp; Đợt 40 - 14 trường hợp; Đợt 42 - 24 trường hợp; Đợt 43 - 10 trường hợp; Đợt 44 - 4 trường hợp; Đợt 45 - 6 trường hợp; Đợt 47 - 19 trường hợp.

Thông báo

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thông báo về việc niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Thông báo số 311/TB-HĐBT; số 312/TB-HĐBT; số 314/TB-HĐBT; số 315/TB-HĐBT; số 316/TB-HĐBT; số 317/TBHĐBT và số 319/TB-HĐBT ngày 27/10/2022 với các nội dung sau:


1. Niêm yết công khai phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp bị ảnh hưởng giải tỏa bởi dự án Môi bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (Hạng mục: Xây dựng Kè và Đường Nam Sông Cái Nha Trang) để hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi đóng góp ý kiến. Gồm: Đợt 39 - 4 trường hợp; Đợt 40 - 14 trường hợp; Đợt 42 - 24 trường hợp; Đợt 43 - 10 trường hợp; Đợt 44 - 4 trường hợp; Đợt 45 - 6 trường hợp; Đợt 47 - 19 trường hợp.


2. Địa điểm: Tại Tổ 7 Lư Cấm, Tổ 9 Lư Cấm, Tổ 10 Vĩnh Hội, Trụ sở UBND phường Ngọc Hiệp và Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa (13A Hoàng Hoa Thám, Nha Trang).


3. Thời gian niêm yết: 20 ngày (kể từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 20/11/2022).


4. Ý kiến góp ý điền theo mẫu gửi về UBND phường Ngọc Hiệp hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa.


5. Sau thời hạn niêm yết trên, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án sẽ tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn chỉnh phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo trình tự.