11:11, 07/11/2022

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang thông báo

1. Niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, TĐC đối với các trường hợp bị giải tỏa bởi dự án Môi bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang để hộ gia đình và cá nhân đóng góp ý kiến:

(Kèm Thông báo số 313/TB-HĐBT ngày 27/10/2022 của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang và Phương án dự kiến (Đợt 41): 09 trường hợp/09 thửa).

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang thông báo:


1. Niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, TĐC đối với các trường hợp bị giải tỏa bởi dự án Môi bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang để hộ gia đình và cá nhân đóng góp ý kiến:


(Kèm Thông báo số 313/TB-HĐBT ngày 27/10/2022 của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang và Phương án dự kiến (Đợt 41): 09 trường hợp/09 thửa).


2. Địa điểm niêm yết: Tại Trụ sở UBND phường Vĩnh Phước và Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa (13A Hoàng Hoa Thám, Nha Trang).


3. Thời gian niêm yết: 20 ngày (kể từ ngày 31/10/2022 đến hết ngày 19/11/2022).


4. Ý kiến góp ý điền theo mẫu gửi về UBND phường Vĩnh Phước hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa - số 13B Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang.


5. Sau thời hạn niêm yết trên, Hội đồng bồi thường sẽ tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn chỉnh phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo trình tự.