07:11, 19/11/2021

Thông báo Về việc kê khai và nộp hồ sơ thửa đất bị ảnh hưởng để thực hiện công trình: Đường dây 500KV nhiệt điện Vân Phong - nhiệt điện Vĩnh Tân Đoạn qua huyện Diên Khánh


Căn cứ Điều 9, Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Thông báo Về việc kê khai và nộp hồ sơ thửa đất bị ảnh hưởng để thực hiện công trình: Đường dây 500KV nhiệt điện Vân Phong - nhiệt điện Vĩnh Tân Đoạn qua huyện Diên Khánh


Căn cứ Điều 9, Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;


Hiện nay, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Diên Khánh đang thực hiện công tác kiểm đếm khối lượng bị ảnh hưởng và thu nhận hồ sơ, giấy tờ nhà đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Đường dây 500KV nhiệt điện Vân Phong - nhiệt điện Vĩnh Tân, đoạn qua huyện Diên Khánh. Tuy nhiên, vẫn còn một số thửa đất bị ảnh hưởng nhưng chủ sử dụng chưa liên hệ để thực hiện kê khai, kiểm đếm, cụ thể như sau:


- Xã Diên Điền: Thửa 171 tờ bản đồ lâm nghiệp số 1 tương ứng với tờ bản đồ số 16.


- Xã Diên Sơn: Thửa 212; 245 tờ bản đồ lâm nghiệp số 1 tương ứng với tờ bản đồ số 19.


- Xã Diên Thọ:


+ Thửa 527 tờ bản đồ địa chính số 7.


+ Thửa 322 tờ bản đồ địa chính số 9.


+ Thửa 38; 39 tờ bản đồ địa chính số 22.


+ Thửa 295; 697 tờ bản đồ lâm nghiệp số 1 tương ứng với tờ bản đồ số 24.


- Xã Diên Lâm:


+ Thửa 445 tờ bản đồ địa chính số 9.


+ Thửa 770 tờ bản đồ địa chính số 6.


+ Thửa 88; 173; 558; 568; 573; 605; 606; 609; 793; 794 tờ bản đồ lâm nghiệp số 03 tương ứng với tờ bản đồ số 25.


- Xã Diên Tân:


+ Thửa số 174 tờ bản đồ số 06.


+ Thửa số 127; 224; 844 tờ bản đồ lâm nghiệp số 1 tương ứng với tờ bản đồ số 19.


- Xã Suối Tiên: Thửa số 139; 413; 488 tờ bản đồ lâm nghiệp số 1 tương ứng với tờ bản đồ số 12.


Do đó, để đảm bảo tiến độ thực hiện công trình và tính pháp lý trong việc lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Diên Khánh đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa kê khai và nộp hồ sơ nhà đất cần liên hệ đến tại:


Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Diên Khánh, địa chỉ: 87 Lý Tự Trọng, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh (Số điện thoại liên hệ: 0258 3853858 hoặc 0347419778, gặp Đ/c Tân) để kê khai và cung cấp toàn bộ các loại giấy tờ có liên quan đến thửa đất bị ảnh hưởng nêu trên.


Thời gian: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/11/2021.


Quá thời hạn thông báo nêu trên mà các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không thực hiện việc kê khai và nộp hồ sơ nhà đất thì Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Diên Khánh sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định. Mọi tranh chấp và thắc mắc khiếu nại về sau sẽ không được xem xét giải quyết.