Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh thông báo

Chủ Nhật, 06/09/2020, 22:49 [GMT+7]

Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh thông báo


1.    Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Gia Hiếu và bà Trần Thị Diểm do nhận tặng cho bằng Giấy viết tay ngày 18/12/2001


Kính gửi: Hộ ông Nguyễn Văn Tá và bà Nguyễn Thị Ngợi


Địa chỉ: Thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa


Ngày 10/7/2020 Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đã nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo danh sách niêm yết công khai kèm theo). Do bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa liên thông huyện Vạn Ninh chuyển đến.


Hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Gia Hiếu và bà Trần Thị Diểm do nhận tặng cho bằng giấy viết tay ngày 18/12/2001 đối với một phần thửa đất số: 235 tờ bản đồ số: 13 nay là thửa đất số: 173 tờ bản đồ số: 28 diện tích: 208,7m2.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho hộ ông Nguyễn Văn Tá và bà Nguyễn Thị Ngợi được biết nội dung trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Gia Hiếu và bà Trần Thị Diểm theo quy định.


2. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Toàn và bà Nguyễn Thị Buồm do nhận chuyển quyền bằng Giấy tay năm 2003.


Kính gửi: Bà Võ Thị Sương


Địa chỉ: Thôn Phú Hội 3, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa


Ngày 03/7/2020 Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đã nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo danh sách niêm yết công khai kèm theo). Do bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa liên thông huyện Vạn Ninh chuyển đến.


Hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Toàn và bà Nguyễn Thị Buồm do nhận chuyển quyền bằng Giấy tay năm 2003 đối với một phần thửa đất số: 350, tờ bản đồ số: 12, diện tích: 4655m2 nay là thửa đất số: 200, tờ bản đồ số: 20 diện tích: 3930,6m2.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho bà Võ Thị Sương được biết nội dung trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Toàn và bà Nguyễn Thị Buồm theo quy định.


3. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Hoài Duy do nhận chuyển quyền bằng Giấy tay tháng 12/2013.


Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Lại


Địa chỉ: Thôn Hải Triều, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa


Ngày 29/6/2020 Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đã nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo danh sách niêm yết công khai kèm theo). Do bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa liên thông huyện Vạn Ninh chuyển đến.


Hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Hoài Duy do nhận chuyển quyền bằng Giấy tay tháng 12/2013 đối với thửa đất số: 35, tờ bản đồ số: 39, diện tích: 100m2.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho bà Nguyễn Thị Lại được biết nội dung trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Hoài Duy theo quy định.


4. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Đổng và bà Đặng Thị Hoa nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay ngày 06/4/2011.


Kính gửi: Hộ ông Lê Ngọc An và bà Phan Thị Lễ


Địa chỉ: Thôn Quảng Phước, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh.


Ngày 05/6/2020 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh đã nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo danh sách niêm yết công khai kèm theo). Do bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa liên thông Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh chuyển đến.


Hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Đổng và bà Đặng Thị Hoa nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay ngày 06/4/2011 đối với 1 phần thửa đất số 149, tờ 19 nay là thửa 377, tờ 35, diện tích: 127,4m2 (Bản đồ VN 2000).


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh thông báo cho hộ ông Lê Ngọc An và bà Phan Thị Lễ được biết nội dung trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Đổng và bà Đặng Thị Hoa theo quy định.


5. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Bùi Văn Thuận và bà Nguyễn Thị Kim Nga do nhận chuyển nhượng bằng Giấy tay năm 2012.


Kính gửi: Ông Nguyễn Thái Đệ và bà Trần Thị Trang


Địa chỉ: Thôn Tân Phước Nam, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh.


Ngày 15/7/2020 Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đã nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo danh sách niêm yết công khai kèm theo). Do bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa liên thông huyện Vạn Ninh chuyển đến.


Hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Bùi Văn Thuận và bà Nguyễn Thị Kim Nga do nhận chuyển nhượng bằng Giấy tay năm 2012 đối với thửa đất số: 453, tờ bản đồ số: 16, diện tích: 2715m2 nay là thửa đất số: 584, tờ bản đồ số: 19, diện tích: 3689,2m2.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho ông Nguyễn Thái Đệ và bà Trần Thị Trang được biết nội dung trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Bùi Văn Thuận và bà Nguyễn Thị Kim Nga theo quy định.


6. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Thanh Tâm và bà Cao Thị Phượng do nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay ngày 05/11/2002.


Kính gửi: Ông Trần Quang Trung và bà Nguyễn Thị Hơn


Địa chỉ: Thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ, Vạn Ninh, Khánh Hòa.


Ngày 07/8/2020 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh đã nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo danh sách niêm yết công khai kèm theo). Do bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa liên thông Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh chuyển đến.


Hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Thanh Tâm và bà Cao Thị Phượng do nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay ngày 05/11/2002 đối với 1 phần thửa đất số 27, tờ 07 nay là thửa đất số 119, tờ 35, diện tích: 232,7m2.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh thông báo cho hộ ông Trần Quang Trung và bà Nguyễn Thị Hơn được biết nội dung trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Thanh Tâm và bà Cao Thị Phượng theo quy định.


7. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Văn Quý do nhận tặng cho bằng giấy viết tay ngày 15/12/2013.


Kính gửi: Ông Nguyễn Hữu Hưng và bà Nguyễn Thị Hồng


Địa chỉ: Thôn Tây Nam 1, xã Đại Lãnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa.


Ngày 22/7/2020 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh đã nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo danh sách niêm yết công khai kèm theo). Do bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa liên thông Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh chuyển đến.


Hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Văn Quý do nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay ngày 15/12/2013 đối với thửa đất số 26, tờ 18, diện tích: 774m2.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh thông báo cho ông Nguyễn Hữu Hưng và bà Nguyễn Thị Hồng được biết nội dung trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Lê Văn Quý theo quy định.


8. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lô Văn Lý và bà Nguyễn Thị Hóa do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay ngày 07/7/2007.


Kính gửi: Ông Đậu Cao Mão


Địa chỉ: Thôn Xuân Tây, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


Ngày 30/7/2020 Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đã nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo danh sách niêm yết công khai kèm theo). Do bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa liên thông huyện Vạn Ninh chuyển đến.


Hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lô Văn Lý và bà Nguyễn Thị Hóa do nhận chuyển nhượng bằng Giấy tay ngày 07/7/2007 đối với thửa số: 1b lô: a, khoảnh: 192, tiểu khu: 374a, diện tích: 15400m2 nay là thửa đất số: 148-1, tờ bản đồ số: 3, diện tích: 10469,8m2.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho ông Đậu Cao Mão được biết nội dung trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Lô Văn Lý và bà Nguyễn Thị Hóa theo quy định.


9. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trương Đức Trọng và bà Trương Thị Ngọc Thủy nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay ngày 06/4/2011.


Kính gửi: Hộ ông Lê Ngọc An và bà Phan Thị Lễ


Địa chỉ: Thôn Quảng Phước, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh.


Ngày 05/6/2020 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đã nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo danh sách niêm yết công khai kèm theo). Do bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa liên thông Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh chuyển đến.


Hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trương Đức Trọng và bà Trương Thị Ngọc Thủy nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay ngày 06/4/2011 đối với 1 phần thửa đất số 149, tờ 19 nay là thửa 159, tờ 35, diện tích 124,7m2 (Bản đồ VN 2000).


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh thông báo cho hộ ông Lê Ngọc An và bà Phan Thị Lễ được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Trương Đức Trọng và bà Trương Thị Ngọc Thủy theo quy định. 

.

các thông tin tiện ích