10:05, 23/05/2022

Làng trẻ em SOS Nha Trang thông báo

Làng trẻ em SOS Nha Trang thông báo cháu Nguyễn Kim Hải sinh ngày 29/3/1997 trước được nuôi dưỡng tại nhà số 6, Làng trẻ em SOS Nha Trang trong khoảng thời gian từ 31/7/2000 đến 01/01/2011, địa chỉ trước khi tiếp nhận vào Làng trú tại phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang ....

THÔNG BÁO CHI TRẢ TIỀN QUÀ TẶNG


Làng trẻ em SOS Nha Trang thông báo cháu Nguyễn Kim Hải sinh ngày 29/3/1997 trước được nuôi dưỡng tại nhà số 6, Làng trẻ em SOS Nha Trang trong khoảng thời gian từ 31/7/2000 đến 01/01/2011, địa chỉ trước khi tiếp nhận vào Làng trú tại phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang về Làng làm thủ tục nhận tiền quà tặng từ người đỡ đầu quốc tế theo quy định của Văn phòng SOS Việt Nam.