Thông báo

Thứ Năm, 27/02/2020, 22:59 [GMT+7]

Thông báo (Về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)


Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang


Tên Tổ chức: Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang


Tên giao dịch: Song Da - Nha Trang Joint Stock Company


Trụ sở chính: 06 đường Bãi Dương, Phường Vĩnh Hải, Tành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.


Điện thoại: 0258. 3543800 Fax: 0258. 3543549


Chúng tôi thông báo đến Quý Cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:


Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang


Mã chứng khoán: SDNT


Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2020


1. Lý do và mục đích: Tam dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.


2. Nội dung cụ thể:


- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.


- Thời gian họp dự kiến: 17/03/2020.


- Địa điểm họp: 06 đường Bãi Dương, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.


- Nội dung họp:


* Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025;


* Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025;


* Sửa đổi Điều lệ Công ty.


Quý Cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần hoặc cập nhật/hiệu chỉnh các thông tin liên quan đến cổ đông, xin mời đến làm thủ tục tại Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang trước 16h00 ngày 28/02/2020.


* Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:


Bà: Nguyễn Thị Xuân Sang - Chuyên viên phòng Kinh doanh - SĐT: 038 8056657


Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang


Bà: Trần Thị Lệ Quyên - Chuyên viên phòng Kinh tế tổng hợp - SĐT: 0982.906.602


Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang


Địa chỉ: 06 đường Bãi Dương, Phường Vĩnh Hải, Tành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.


Điện thoại: 0258.3543800


Trân trọng thông báo!

.

các thông tin tiện ích