08:02, 17/02/2023

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 01/7/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn XT/19E, từ số 0000153 đến số 0002000 của Công ty TNHH Xuân Tiến CL; Mã số thuế: 4201841377; Địa chỉ: Tân Xương 2, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng. Công ty đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TTBTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính.

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 01/7/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn XT/19E, từ số 0000153 đến số 0002000 của Công ty TNHH Xuân Tiến CL; Mã số thuế: 4201841377; Địa chỉ: Tân Xương 2, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng. Công ty đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TTBTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính.


Công ty TNHH Xuân Tiến CL không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý kể từ ngày 13/02/2023.


2. Kể từ ngày 13/02/2023, Công ty y TNHH Tư vấn thi công xây dựng An Định; Mã số thuế: 4201621854; Địa chỉ: 79/13 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp Công ty sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).


3. Kể từ ngày 31/01/2023, Công ty TNHH Đồng Xuân; Mã số thuế: 4200803996;


Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 25/1 Đặng Tất, Phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TTBTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


4. Kể từ ngày 02/02/2023, Công ty Cổ phần Tân Đại Thuận; Mã số thuế: 4200461848; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: đường Trường Sơn, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.