09:03, 17/03/2021

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 08/02/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TP/14P, từ số 0000192 đến số 0000250 của Công ty TNHH Dịch vụ Vận  tải  Hưng  Thịnh  Phát,  mã  số  thuế:  4201608187,  địa  chỉ  trụ  sở  kinh  doanh:  Thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 08/02/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TP/14P, từ số 0000192 đến số 0000250 của Công ty TNHH Dịch vụ Vận  tải  Hưng  Thịnh  Phát,  mã  số  thuế:  4201608187,  địa  chỉ  trụ  sở  kinh  doanh:  Thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

2.  Kể từ ngày 18/02/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn SL/11P, từ số 0000645 đến số 0002500 của Công ty TNHH Thương mại Sơn Lâm, mã số thuế: 4200768928, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 50 Đại lộ Hùng Vương, tổ dân phố Hòa Do 5A, phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

3. Kể từ ngày 25/02/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký  hiệu  hóa  đơn  TN/17P,  từ  số  0000931  đến  số  0001000  của  Công  Ty  TNHH  Thanh  Niên Cam Ranh, mã số thuế: 4201446320, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Sân vận động Cam Ranh, đại lộ Hùng Vương, phường Cam Lợi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

4. Kể từ ngày 26/02/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn MT/19P, từ số 0000010 đến số 0000250 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng Miền Trung, mã số thuế: 4201825544, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 04  Nguyễn  Chí  Thanh,  phường  Cam  Nghĩa,  thành  phố  Cam  Ranh,  tỉnh  Khánh  Hòa  không còn giá trị sử dụng.

5. Kể từ ngày 08/03/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký  hiệu  hóa  đơn  PA/14P,  từ  số  0000448  đến  số  0000500  của  Công  ty  TNHH  Phúc  An Cam Ranh, mã số thuế: 4201611373, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phúc Ninh,  phường  Cam  Phúc  Nam,  thành  phố  Cam  Ranh,  tỉnh  Khánh  Hòa  không  còn  giá trị sử dụng.

6.  Kể  từ  ngày  02/03/2021,  loại  hóa  đơn  bán  hàng,  ký  hiệu  mẫu  02GTTT3/003,  ký  hiệu hóa đơn 42AG/18P, từ số 0026938 đến số 0026950 của Ông Trương Công Hoàng, mã số thuế: 4201238472, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Ngô Mây, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.