Quyết định mở thủ tục phá sản

Mở thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Nhật Anh.    

Quyết định về việc giải thể bắt buộc các Hợp tác xã Nông nghiệp

Căn cứ Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Đề án "Tiếp tục đổi mới, khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020";

Giải thể Chi nhánh số 03 tại huyện Khánh Vĩnh

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa thông báo như sau: 1. Giải thể Chi nhánh số 03 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

 
.

các thông tin tiện ích