Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn

Gói thầu: Mua sắm máy vi tính xách tay phục vụ cho công tác chuyên môn và chuyển đổi số cơ quan Thanh tra tỉnh Khánh Hòa năm 2023 Thanh tra tỉnh tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm máy vi tính xách tay phục vụ cho công tác chuyên môn và chuyển đổi số cơ quan Thanh tra tỉnh Khánh Hòa năm 2023.

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 01/7/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn YB/17P, từ số 0001087 đến số 0002500 của Công ty TNHH Exotel Yến Bay; Mã số thuế: 4201524089; Địa chỉ: Thôn Bình Lập, xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng. Công ty TNHH Exotel Yến Bay chưa đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính; Công ty không được sử dụng hóa đơn kể từ ngày 16/01/2023 (trừ trường hợp Công ty sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo

Về việc chuyển Trụ sở làm việc của Ban Tiếp công dân tỉnh Khánh Hòa Thực hiện Công văn số 11172/UBND-XDNĐ ngày 15/11/2022 của UBND tỉnh về việc giải quyết đề xuất Trụ sở làm việc của Ban Tiếp công dân tỉnh

 
.

các thông tin tiện ích