Tỉnh ủy Khánh Hòa thông báo Tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Tỉnh ủy Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng 51 công chức và 03 viên chức, bao gồm: ngạch Chuyên viên: 48 chỉ tiêu; ngạch Cán sự: 02 chỉ tiêu; ngạch Kế toán viên: 01 chỉ tiêu; Phóng viên hạng III: 02 chỉ tiêu; Giảng viên: 01 chỉ tiêu. làm việc tại các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các huyện, thị, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Tỉnh Đoàn và Hội Phụ nữ tỉnh, cụ thể như sau:

Bưu điện TP Nha Trang thông báo

V/v chi trả tại địa chỉ và kéo dài thời gian chi trả vét các chế độ lương hưu & trợ cấp BHXH, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, trợ cấp bảo trợ xã hội tháng 9+10/2021 qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn TP Nha Trang.

 
.

các thông tin tiện ích