Vạn Ninh: Cần khoảng 295 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới nâng cao

Chủ Nhật, 01/11/2020, 22:07 [GMT+7]

Vạn Ninh: Cần khoảng 295 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới nâng cao

Hiện nay, huyện Vạn Ninh có 1 xã đạt 8 tiêu chí, 5 xã đạt 7 tiêu chí và 2 xã đạt 6 tiêu chí theo bộ 12 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao. Để đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, các xã dự kiến cần tổng kinh phí khoảng 295 tỷ đồng. Trong năm 2021, huyện dự kiến đăng ký xã Vạn Khánh đạt chuẩn xã NTM; đến nay, địa phương đã đạt 14/19 tiêu chí NTM, nhu cầu vốn đầu tư để đạt chuẩn xã NTM là 10,9 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ ngân sách tỉnh 5,27 tỷ đồng, vốn của huyện và xã 5,63 tỷ đồng.


Huyện Vạn Ninh đề nghị các xã nằm trong lộ trình xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 rà soát, đánh giá chính xác về khả năng và nguồn lực thực hiện của từng địa phương. Đối với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025, cần chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể nhằm hướng đến mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra là đến năm 2025, Vạn Ninh đạt chuẩn huyện NTM.


Thanh Hải

 

.

các thông tin tiện ích