11:03, 29/03/2023

Nha Trang: Tập trung cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Năm 2022, chỉ số cải cách hành chính của TP. Nha Trang đạt 80,13%, xếp hạng khá, đứng thứ 8/8 trong khối huyện. Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp khắc phục hạn chế nhằm cải thiện chỉ số này trong năm 2023.

Năm 2022, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của TP. Nha Trang đạt 80,13%, xếp hạng khá, đứng thứ 8/8 trong khối huyện. Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp khắc phục hạn chế nhằm cải thiện chỉ số này trong năm 2023.

Đa số xã, phường còn hồ sơ trễ hạn

Năm 2022, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn của UBND TP. Nha Trang là 1,94%, giảm 0,27% so với năm 2021 và giảm 19,32% so với năm 2020. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 39,33%, tăng 9,84% so với năm 2021 và tăng 16,29% so với năm 2020. Đặc biệt, thành phố đạt 1.511 lượt, với gần 134 triệu đồng thanh toán trực tuyến qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh, gấp gần 32 lần về số lượt và gần 14 lần về số tiền so với năm 2021. Mặc dù vậy, chỉ số CCHC của Nha Trang chỉ mới tăng 0,57% so với năm 2021, đạt 80,13%, xếp hạng khá, đứng thứ 8/8 trong khối huyện. Chỉ số hài lòng tăng 1,46% so với năm 2019, đạt 81,65%, xếp thứ 4/8 trong khối huyện, chưa đạt mục tiêu của tỉnh. Thành phố bị trừ điểm vì đa số xã, phường còn hồ sơ trễ hạn; nhiều nhiệm vụ UBND tỉnh giao còn hoàn thành trễ hạn; tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến chỉ đạt 39,33% (chỉ tiêu 40%); 2 chỉ số hài lòng về điều kiện tiếp đón, phục vụ và thủ tục hành chính (TTHC) chưa đạt chỉ tiêu…

 

Công chức bộ phận một cửa UBND thành phố hướng dẫn thủ tục lĩnh vực đất đai.

Công chức bộ phận một cửa UBND thành phố hướng dẫn thủ tục lĩnh vực đất đai.


Quý I năm nay, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn của UBND thành phố còn 1,49%; của UBND cấp xã còn 0,18%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến được tiếp nhận tại UBND thành phố là 62,49% và tại cấp xã 45,28%. Toàn thành phố phát sinh 759 hồ sơ thanh toán trực tuyến với hơn 45 triệu đồng; 117 hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử và sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử đạt hơn 95%. Có 1 phản ánh, kiến nghị đối với xã trên Cổng Dịch vụ công quốc gia về giải quyết TTHC được trả lời đúng quy định…


Tập trung khắc phục


Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang vừa làm việc với UBND thành phố về kết quả công tác CCHC năm 2022. Ông Trần Văn Võ Thịnh - Trưởng phòng Nội vụ thành phố cho biết, năm 2023, thành phố quyết tâm giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn xuống dưới 0,5%. Phòng Nội vụ đã tham mưu thành phố giao chỉ tiêu hồ sơ sớm, đúng hạn cho các đơn vị và theo dõi đánh giá hàng tuần. Bộ phận một cửa UBND thành phố bố trí viên chức hướng dẫn kê khai TTHC lĩnh vực đất đai. Văn phòng HĐND và UBND thành phố (viết tắt là Văn phòng) thành lập nhóm zalo gồm lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương để thông tin hồ sơ sắp đến hạn; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý hồ sơ; tổng hợp, tham mưu phê bình, xử lý trách nhiệm người đứng đầu để trễ hạn. Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát hồ sơ lĩnh vực đất đai đề nghị bổ sung, từ chối giải quyết, hủy hay tạm dừng giải quyết để hướng dẫn xử lý hoặc báo cáo thành phố. Để tối thiểu 80% UBND cấp xã có tất cả hồ sơ được giải quyết đúng hạn, định kỳ 2 tuần/lần, Văn phòng thống kê kết quả giải quyết, tham mưu phê bình, xử lý trách nhiệm chủ tịch cấp xã để phát sinh hồ sơ trễ hạn từ ngày 1-3. Việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tham gia giải quyết TTHC được thực hiện định kỳ. Người có từ 10% hồ sơ trễ hạn trở lên không được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.


Đối với yêu cầu giải quyết sớm, đúng hạn từ 94% trở lên các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao, thành phố yêu cầu các đơn vị thường xuyên theo dõi, xử lý công việc trên phần mềm nhắc việc, báo cáo vướng mắc kịp thời hoặc đề nghị gia hạn bằng văn bản chậm nhất 3 ngày trước hạn được giao. Thành phố cũng yêu cầu ưu tiên giải quyết các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, TTHC. Văn phòng phân công 1 lãnh đạo phụ trách, 1 chuyên viên theo dõi việc xử lý và cập nhật kết quả trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tham mưu chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm người đứng đầu để chậm trễ...


Nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến


Năm nay, thành phố phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến được giao; đạt tối thiểu 15% hồ sơ thanh toán trực tuyến và tối thiểu 5% hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích…

 
Hiện nay, video clip hướng dẫn các bước tạo tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia được phát hàng ngày tại bộ phận một cửa UBND thành phố. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi cục Thuế thành phố hướng dẫn, hỗ trợ người dân thanh toán trực tuyến hồ sơ đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hồ sơ trực tuyến sẽ được tiếp nhận hoặc từ chối tiếp nhận, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện không muộn hơn 8 giờ làm việc kể từ khi được gửi thành công; hồ sơ đầu vào được tạo lập hồ sơ điện tử. Văn phòng chủ trì, phối hợp kiểm tra, hướng dẫn, tham mưu thành phố chấn chỉnh đơn vị vi phạm trong tạm dừng giải quyết, đề nghị bổ sung, hủy hồ sơ; hàng tuần kiểm tra ngẫu nhiên việc giải quyết hồ sơ trên phần mềm để báo cáo chấn chỉnh...

 

Ông HỒ VĂN MỪNG - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang: Thời gian tới, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy về CCHC; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu, coi đây là tiêu chí bắt buộc đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ, là cơ sở phục vụ công tác đào tạo, quy hoạch, bố trí, bổ nhiệm cán bộ. UBND thành phố chú trọng công tác phối hợp giải quyết TTHC giữa các đơn vị, địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm tra CCHC; nâng cao đạo đức công vụ; đầu tư thêm trang thiết bị phục vụ CCHC, nhất là ở bộ phận một cửa…


TIỂU MAI