Quyết liệt khắc phục những tồn tại

Thứ Hai, 21/02/2022, 23:08 [GMT+7]

Quyết liệt khắc phục những tồn tại

Từ kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2021, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quyết liệt khắc phục tồn tại.


Chuyển biến ở một số nội dung quan trọng


Qua kiểm tra cho thấy, tổ chức bộ máy các cơ quan từng bước được củng cố, kiện toàn. Việc rà soát danh mục thủ tục hành chính (TTHC), tham mưu UBND tỉnh công bố, đẩy nhanh tiến độ rà soát, xây dựng quy trình nội bộ, công bố chuẩn hóa TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết được thực hiện tốt.

 

Bà Trần Thu Mai và đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh năm 2021 kiểm tra tại Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

Bà Trần Thu Mai và đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh năm 2021 kiểm tra tại Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong


Đặc biệt, chất lượng giải quyết hồ sơ TTHC trên phần mềm Một cửa điện tử có chuyển biến tích cực, nhất là một số nội dung quan trọng như: Số hóa hồ sơ TTHC; đồng bộ giữa hồ sơ điện tử với hồ sơ giấy thực tế; tỷ lệ hồ sơ đúng, sớm hạn. Trong 11 đơn vị được kiểm tra chuyên đề (qua báo cáo), thống kê từ ngày 1-1 đến 30-11-2021, 7 đơn vị có tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn từ 99% trở lên, riêng UBND thị trấn Tô Hạp (huyện Khánh Sơn) đạt 100%. 9 đơn vị có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng hồ sơ tiếp nhận từ 10% trở lên, cao nhất là Sở Tư pháp (gần 53%). Tỷ lệ văn bản điện tử có ký số, được trao đổi qua phần mềm E-Office cũng cao. Các cơ quan hành chính nhà nước đã chuyển sang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và tích hợp trên E-Office hoặc website. Các đơn vị sự nghiệp tiếp tục đơn giản hóa, hợp lý hóa quy trình chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, thủ tục giao dịch, phục vụ khách hàng…


Các đơn vị cũng chủ động tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tuyển dụng, sử dụng biên chế, số lượng người làm việc được giao đúng quy định. Nhiều đơn vị có tỷ lệ tiết kiệm chi hơn 10%. Một số đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công tốt; tiến độ giải ngân vốn đầu tư đảm bảo tiến độ…


Yêu cầu nghiêm túc khắc phục những tồn tại


Tuy nhiên, vẫn còn một số vi phạm đã được UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh nhiều lần nhưng chưa khắc phục triệt để. Cụ thể như: Có nơi cố tình chọn quy trình giải quyết TTHC thuộc trường hợp xác minh, thay vì chọn không xác minh, để có thêm thời gian giải quyết (chủ yếu lĩnh vực hộ tịch); số hóa hồ sơ TTHC không đầy đủ; từ chối giải quyết mà không có văn bản thông báo; hồ sơ trễ hạn không có văn bản xin lỗi, hẹn lại; nhận dư thành phần hồ sơ... Có công chức chuyên môn nhận xử lý hồ sơ trước khi hồ sơ được tiếp nhận ở bộ phận một cửa; tự ý yêu cầu bổ sung giấy tờ ngoài quy định. Cá biệt như Sở Xây dựng còn nhiệm vụ được UBND tỉnh giao từ năm 2018, đến thời điểm kiểm tra chưa thực hiện. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa xây dựng quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức theo Nghị định số 90/2020...


Bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra cho biết, năm 2021, các đơn vị đã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp CCHC chủ động, đồng bộ, toàn diện, hiệu quả hơn, nhưng cũng còn một số tồn tại cần khắc phục. Đoàn đã kiến nghị UBND tỉnh một số nội dung và ngày 10-2, UBND tỉnh đã chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế, vi phạm qua kiểm tra công tác CCHC năm 2021.

 

Trong năm 2021, đoàn kiểm tra công tác CCHC tỉnh đã kiểm tra trực tiếp và qua báo cáo 39 cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, kiểm tra toàn diện công tác CCHC tại 21 đơn vị; kiểm tra chuyên đề tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC trên phần mềm Một cửa điện tử tại 12 đơn vị; kiểm tra chuyên đề tài chính công tại 6 đơn vị. 

Theo đó, đối với những hạn chế, vi phạm đã được nhắc nhở nhưng vẫn tái diễn, thủ trưởng các đơn vị, chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30-3. Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng kéo dài thời gian giải quyết, chuyển trả nhiều lần giữa các cơ quan trong quá trình phối hợp giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông; tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh các quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai; rà soát, chấn chỉnh Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh; định kỳ hàng quý tổng rà soát hồ sơ đề nghị bổ sung, hủy, từ chối, tạm dừng giải quyết (lĩnh vực đất đai), từ đó có hướng xử lý vi phạm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí công chức chuyên trách công nghệ thông tin, đảm bảo hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số của ngành. UBND huyện Vạn Ninh chấn chỉnh cấp xã tạm dừng giải quyết hồ sơ. UBND TP. Nha Trang chấn chỉnh cấp xã trong phối hợp giải quyết hồ sơ đất đai theo cơ chế một cửa liên thông. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp chấn chỉnh các vi phạm về tạm dừng giải quyết, đề nghị bổ sung, hủy hồ sơ. Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra chuyên đề các lĩnh vực còn vi phạm chậm được xử lý, khắc phục, đặc biệt về giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông...


UBND tỉnh cũng yêu cầu, hồ sơ TTHC phải được tiếp nhận tại bộ phận Một cửa trước khi xử lý; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ bằng phiếu; đề nghị bổ sung hồ sơ, từ chối giải quyết phải có văn bản, có lý do; hủy, tạm dừng giải quyết hồ sơ đúng quy định; không yêu cầu nộp thêm giấy tờ ngoài quy định; hồ sơ trễ hẹn phải thông báo xin lỗi, hẹn lại ngày trả kết quả. Các đơn vị rà soát lại điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo sở, phòng, đơn vị trực thuộc, nhất là các chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ; thực hiện nghiêm chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí quản lý hành chính, công khai ngân sách; đôn đốc chủ đầu tư giải ngân vốn đầu tư công theo tiến độ đã cam kết, kịp thời báo cáo vướng mắc…


NGUYỄN VŨ

 

.

các thông tin tiện ích