11:02, 20/02/2022

Khánh Vĩnh nỗ lực cải cách hành chính

Năm 2021, huyện Khánh Vĩnh tiếp tục được xếp hạng tốt về cải cách hành chính nhưng chỉ số cải cách hành chính giảm nhẹ so với năm 2020. Từ đầu năm 2022, địa phương đề ra những chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ và giải pháp để phấn đấu đạt kết quả cao hơn.

Năm 2021, huyện Khánh Vĩnh tiếp tục được xếp hạng tốt về cải cách hành chính (CCHC) nhưng chỉ số CCHC giảm nhẹ so với năm 2020. Từ đầu năm 2022, địa phương đề ra những chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ và giải pháp để phấn đấu đạt kết quả cao hơn.


Một số chỉ tiêu không đạt


Theo quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt và công bố chỉ số và xếp hạng kết quả CCHC năm 2021, UBND huyện Khánh Vĩnh đạt chỉ số 88,19%, xếp hạng tốt. Trong khối UBND các huyện, thị xã, thành phố, huyện Khánh Vĩnh cùng TP. Cam Ranh, huyện Khánh Sơn xếp hạng tốt; các địa phương còn lại xếp hạng khá.

 

Người dân giao dịch tại bộ phận một cửa UBND huyện Khánh Vĩnh.

Người dân giao dịch tại bộ phận một cửa UBND huyện Khánh Vĩnh.


So với năm 2020, chỉ số CCHC của huyện Khánh Vĩnh giảm 2,85%, từ vị trí dẫn đầu tụt xuống vị trí thứ 2. Tuy nhiên, UBND huyện vẫn giữ vững chuỗi thành tích 6 năm liền xếp loại tốt về CCHC. Theo lãnh đạo huyện, nguyên nhân chủ yếu của việc bị giảm điểm là do năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 76/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. So với giai đoạn trước, các chỉ tiêu CCHC đặt ra yêu cầu cao hơn. Trong đó, một số chỉ tiêu khó đạt được trong bối cảnh địa phương là huyện miền núi, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Cụ thể như các chỉ tiêu: Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn; thanh toán trực tuyến; bưu chính công ích; đạt chuẩn về ngạch công chức; tỷ lệ giảm biên chế; thực hiện thu ngân sách địa phương; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.


Từ kết quả trên, địa phương đã phân tích, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong công tác CCHC của năm 2021. Cụ thể, trong kết quả giải quyết thủ tục hành chính, UBND huyện tiếp nhận 912 hồ sơ (836 hồ sơ tiếp nhận trong kỳ, 76 hồ sơ kỳ trước chuyển sang), trong đó 904 hồ sơ được giải quyết đúng hạn (đạt 99,12%), 8 hồ sơ trễ hạn (0,88%). Ở cấp xã, yêu cầu đặt ra là 80% UBND cấp xã không phát sinh hồ sơ trễ hạn. Tuy nhiên, năm 2021, huyện có 8 địa phương phát sinh hồ sơ trễ hạn nên tỷ lệ UBND cấp xã không phát sinh hồ sơ trễ hạn chỉ đạt 42,8%. Ở chỉ tiêu giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách, tỷ lệ giải ngân theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao là 90% trở lên. Năm 2021, kế hoạch vốn giao cho huyện hơn 93,5 tỷ đồng (bao gồm cả nguồn vốn cấp tỉnh và cấp huyện quản lý) nhưng đến ngày 14-12-2021, huyện chỉ giải ngân được gần 81,8 tỷ đồng, đạt 87,41%. Ngoài ra, cấp huyện có 4/12 cơ quan không đạt, cấp xã có 7/14 địa phương không đạt chỉ tiêu tiết kiệm chi phí hành chính từ 10% trở lên...


Tập trung khắc phục hạn chế


Ông Văn Ngọc Hường - Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh cho biết, năm 2022, địa phương phấn đấu đạt điểm tối đa các chỉ số CCHC. Do đó, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế trong công tác CCHC. Trong đó, huyện giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quyết tâm kiểm soát, phấn đấu giảm hồ sơ trễ hạn năm 2022 xuống dưới 0,5%. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ chủ đầu tư tăng cường các biện pháp chỉ đạo, điều hành, quản lý dự án để phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư ngân sách toàn huyện đạt từ 90% trở lên; đồng thời thực hiện tiết kiệm chi phí hành chính, chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức đạt tối thiểu từ 10% trở lên...


Bên cạnh đó, UBND huyện cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng những giải pháp tăng cường lượng hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện nghiêm việc tạo lập cơ sở dữ liệu để quản lý trên phần mềm một cửa điện tử. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp cách thức sử dụng dịch vụ chứng thực điện tử, phấn đấu tỷ lệ chứng thực điện tử năm 2022 đạt tối thiểu từ 30% trở lên.


VĨNH THÀNH