Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc

Thứ Tư, 28/10/2020, 23:26 [GMT+7]

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm học 2020 - 2021 đối với các đơn vị trực thuộc sở.


Việc kiểm tra nhằm bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân; đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện tại các đơn vị trực thuộc; phát huy những mặt tích cực, phát hiện nhân rộng các sáng kiến; chấn chỉnh thiếu sót, xử lý vi phạm. Đồng thời, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của các đơn vị... Việc kiểm tra đề cao trách nhiệm, ý thức tự kiểm tra của các đơn vị trực thuộc sở, từng cán bộ, công chức, viên chức gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Việc tự kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên, liên tục để tự phát hiện và xử lý kịp thời những tồn tại, hạn chế; làm rõ kết quả, hiệu quả thực chất của cải cách hành chính, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận liên quan đối với các hạn chế, vi phạm. Hình thức kiểm tra thông qua hồ sơ, báo cáo và kiểm tra trực tiếp theo kế hoạch của Thanh tra Sở.


T.V

.

các thông tin tiện ích