Công khai quyết định giải quyết khiếu nại

Thứ Năm, 13/01/2022, 00:05 [GMT+7]

Công khai quyết định giải quyết khiếu nại

. Hỏi: Vừa qua, tôi có khiếu nại liên quan đến đất đai và UBND thị xã đã có quyết định giải quyết. Vậy xin hỏi, việc công khai quyết định giải quyết khiếu nại được quy định như thế nào?


(Trần Lâm - Ninh Hòa, Khánh Hòa)


. Trả lời: Việc công khai quyết định giải quyết khiếu nại được quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19-10-2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại như sau:


Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi có quyết định giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm công khai quyết định giải quyết khiếu nại theo một trong các hình thức sau:


a) Công bố tại cuộc họp cơ quan, tổ chức nơi người bị khiếu nại công tác. Thành phần tham dự gồm: người giải quyết khiếu nại, người khiếu nại hoặc người đại diện thực hiện việc khiếu nại, người bị khiếu nại và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trước khi tiến hành cuộc họp công khai, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải có văn bản thông báo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết trước 3 ngày.


b) Niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức đã giải quyết khiếu nại. Thời gian niêm yết quyết định giải quyết khiếu nại ít nhất là 15 ngày, kể từ ngày niêm yết.


c) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng


Việc thông báo quyết định giải quyết khiếu nại trên các phương tiện thông tin đại chúng gồm báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm lựa chọn một trong các phương tiện thông tin đại chúng để thực hiện việc thông báo. Trường hợp cơ quan của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử thì phải công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử. Số lần thông báo trên báo nói ít nhất 2 lần phát sóng; trên báo hình ít nhất 2 lần phát sóng; trên báo in ít nhất 2 số phát hành liên tục. Thời gian đăng tải trên báo điện tử, trên cổng thông tin điện tử hoặc trên trang thông tin điện tử ít nhất là 15 ngày liên tục.


Luật sư Nguyễn Hồng Hà

 

.

các thông tin tiện ích