Trách nhiệm bồi thường khi trẻ em làm hư hỏng tài sản của người khác

Thứ Tư, 10/11/2021, 21:55 [GMT+7]

Trách nhiệm bồi thường khi trẻ em làm hư hỏng tài sản của người khác

. Hỏi: Con tôi với mấy bạn học cùng lớp 7 rủ nhau đá bóng trong khu đô thị, không may bóng văng trúng cửa sổ làm bể kính và hỏng chậu lan của nhà nọ. Họ đòi bồi thường số tiền lớn vì đó là lan đột biến. Xin hỏi, lỗi do con gây ra, cha mẹ có trách nhiệm thế nào?


Trần Lê Mai (TP. Nha Trang)


. Trả lời: Điều 74 Luật Hôn nhân và gia đình về bồi thường thiệt hại do con gây ra có nội dung: “Cha mẹ phải bồi thường thiệt hại do con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự gây ra theo quy định của Bộ luật Dân sự”. Điều 584 Bộ luật Dân sự về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại có quy định: “Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác”.


Liên quan năng lực trách nhiệm bồi thường, với người chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình. Nếu người chưa thành niên có người giám hộ thì người giám hộ được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình trừ trường hợp người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ.


Trên nguyên tắc thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Tuy nhiên, pháp luật cũng tôn trọng ý chí của các bên thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức, phương thức bồi thường (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác). Là việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, nếu các bên không thỏa thuận được thì có thể yêu cầu Tòa án giải quyết.


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG

.

các thông tin tiện ích