Thuế suất thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp

Chủ Nhật, 19/05/2019, 22:35 [GMT+7]

Thuế suất thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp

Hỏi: Đơn vị đang thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ (KH-CN) thông qua các hợp đồng dịch vụ KH-CN theo quy định tại Luật KH-CN. Vậy, tỷ lệ tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo phương pháp trực tiếp là bao nhiêu %?


Trả lời: Tại phụ lục bảng danh mục ngành nghề tính thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 219 ngày 31-12-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy định về tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu như sau:


“ 4) Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ 2%


Hoạt động cung cấp các dịch vụ thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ với mức thuế suất thuế GTGT 5%;


…”


Tại Khoản 5, Điều 3 Thông tư số 78 ngày 18-6-2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định về tỷ lệ % tính thuế TNDN trên doanh thu: “Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay) 5%”.


Căn cứ các quy định trên, trường hợp đơn vị có hoạt động cung cấp dịch vụ KH-CN được thực hiện thông qua các hợp đồng dịch vụ KH-CN theo quy định tại Luật KH-CN thì thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ với mức thuế suất thuế GTGT 5%. Trường hợp đơn vị áp dụng kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì áp dụng tỷ lệ % tính thuế GTGT là 2% và tỷ lệ % tính thuế TNDN là 5% trên doanh thu.


Mai Dương
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)

 

 

 

.

các thông tin tiện ích