Đề xuất định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022

Thứ Năm, 10/06/2021, 05:51 [GMT+7]

Đề xuất định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.


Dự thảo nêu rõ, nguyên tắc phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước phải đảm bảo góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng giai đoạn 2021 - 2025 bố trí kinh phí cho những lĩnh vực quan trọng (y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường...) và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo khó khăn.


Dự toán chi phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm giai đoạn 2022 - 2024; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; góp phần đổi mới quản lý tài chính đối với khu vực sự nghiệp công để giảm mức hỗ trợ trực tiếp cho đơn vị sự nghiệp công lập, tăng nguồn đảm bảo chính sách hỗ trợ người nghèo. Tiêu chí phân bổ ngân sách phải rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện và kiểm tra; đảm bảo công bằng, công khai và minh bạch...


Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho dự thảo tại Cổng thông tin điện tử của Chính phủ.


M.HOÀNG

 

.

các thông tin tiện ích