10:08, 02/08/2022

Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị có tài sản đấu giá cần nghiên cứu, tổ chức thực hiện theo các nội dung yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với các nội dung: tăng cường vai trò, trách nhiệm của người có thẩm quyền quản lý tài sản, người có tài sản trong việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; thực hiện việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo lựa chọn được tổ chức đấu giá tài sản có uy tín, năng lực, kinh nghiệm, khách quan trong việc đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, nhất là dự án có giá trị lớn; thực hiện nghiêm túc các quy định về thông báo công khai việc lựa chọn, công bố các thông tin liên quan đến việc đấu giá, đảm bảo tính công khai, minh bạch; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên hoặc đột xuất để giám sát trực tiếp việc tổ chức đấu giá của người có tài sản, tổ chức đấu giá tài sản ngay từ khâu xác định, phê duyệt giá khởi điểm, nhất là đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất, đấu giá tài sản công có giá trị lớn…


T.K