Hướng dẫn đối với các khoản thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý

Thứ Năm, 25/11/2021, 21:52 [GMT+7]

Hướng dẫn đối với các khoản thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 80/2021 hướng dẫn đối với các khoản thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý theo quy định của Luật Quản lý thuế năm 2019 và một số điều của Nghị định số 126 ngày 19-10-2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.


Theo đó, thông tư hướng dẫn cụ thể về đồng tiền khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ và tỷ giá quy đổi; khai thuế, tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế, mẫu biểu khai thuế; xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế; xử lý đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; hồ sơ nộp dần tiền thuế nợ, hồ sơ gia hạn nộp thuế; trình tự, thủ tục hoàn thuế, phân loại hồ sơ hoàn thuế, tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế. Thông tư cũng quy định về hồ sơ miễn thuế, giảm thuế; hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; xây dựng, thu thập xử lý thông tin và quản lý thông tin người nộp thuế; trình tự, thủ tục hồ sơ kiểm tra thuế; quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam. Thông tư còn quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn; kinh phí ủy nhiệm thu…


K.H 

.

các thông tin tiện ích