Thu hồi kinh phí chi thường xuyên nếu cuối tháng 6 chưa phân bổ

Thứ Tư, 23/06/2021, 21:47 [GMT+7]

Thu hồi kinh phí chi thường xuyên nếu cuối tháng 6 chưa phân bổ

Để đảm bảo chi tiêu ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, Bộ Tài chính sẽ thực hiện thu hồi các khoản kinh phí thường xuyên đã giao cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương nhưng đến ngày 30-6-2021 chưa phân bổ.


Các khoản kinh phí thường xuyên đã phân bổ mà chưa triển khai thực hiện (chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu) cũng sẽ bị thu hồi. Ngoài ra, bộ cũng thực hiện thu hồi các khoản kinh phí thường xuyên chưa thực sự cần thiết để bổ sung nguồn dự phòng của ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.


Đối với kinh phí chi thường xuyên các chương trình mục tiêu đã bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, thực hiện rà soát để lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia, số còn lại sẽ cắt giảm chi tương ứng.


Đối với ngân sách địa phương, Bộ Tài chính yêu cầu UBND các tỉnh chủ động sắp xếp, cắt giảm, giãn các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết. Trong trường hợp dự kiến thu ngân sách địa phương giảm so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao, phải chủ động xây dựng phương án điều hành sử dụng các nguồn lực của mình theo quy định để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương.


H.DUNG (Tổng hợp)

.

các thông tin tiện ích