10:01, 24/01/2021

Hội tụ niềm tin và khát vọng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tiến hành từ ngày 25-1 đến ngày 2-2 là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước, hội tụ niềm tin và hy vọng của hơn 97 triệu con tim từ khắp mọi miền của Tổ quốc. Kể từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (năm 1986) mở đầu thời kỳ đổi mới cho đến nay, mỗi kỳ đại hội đảng thực sự là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự phát triển toàn diện của nước ta trong tiến trình cách mạng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tiến hành từ ngày 25-1 đến ngày 2-2 là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước, hội tụ niềm tin và hy vọng của hơn 97 triệu con tim từ khắp mọi miền của Tổ quốc. Kể từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (năm 1986) mở đầu thời kỳ đổi mới cho đến nay, mỗi kỳ đại hội đảng thực sự là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự phát triển toàn diện của nước ta trong tiến trình cách mạng.


Đại hội sẽ tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo và bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Trong năm 2020, đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng được tổ chức thành công, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước, diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại được mở rộng và mang lại hiệu quả thiết thực; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; vai trò, vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế và lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố, tăng lên.


Đặc biệt, trong năm 2020 đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng đã hoàn thành mục tiêu kép, vừa ngăn chặn đại dịch Covid-19 thành công, vừa duy trì phát triển kinh tế (GDP tăng 2,91% thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới), đảm bảo an sinh xã hội, không một người dân nào bị bỏ lại sau. Việt Nam trở thành mẫu hình phòng, chống dịch bệnh của thế giới. Tất cả đã tạo nên không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng Đại hội XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp.


Cùng với cả nước, toàn thể Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa đặt trọn niềm tin và hy vọng vào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Chúng ta xác định trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đan xen, nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ quyết tâm hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, nắm bắt thời cơ, xây dựng đất nước thịnh vượng, dân chủ, văn minh.


Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng quang vinh (3-2-2030) và 100 năm ngày thành lập nước (2-9-2045), Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là điểm hội tụ niềm tin và khát vọng của dân tộc xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc 5 châu, ghi vào lịch sử 4.000 năm mốc son chói lọi của thời đại Hồ Chí Minh.


KHÁNH HÒA