01:02, 10/02/2013

Tập trung lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội

Ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa

. Ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa

- Năm 2012, tình hình kinh tế thế giới và trong nước đặc biệt khó khăn. Trong bối cảnh ấy, ông đánh giá thế nào về thành quả đạt được cũng như những khó khăn thách thức của tỉnh trong năm qua?

- Năm 2012 là năm thứ hai chúng ta tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và cũng là năm tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do khó khăn kinh tế thế giới và trong nước kéo dài, thậm chí còn trầm trọng hơn so với dự báo từ đầu năm. Chúng ta phải đối mặt với nhiều dự án đầu tư bị đình hoãn tiến độ, nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gián đoạn hoạt động, nghiêm trọng có doanh nghiệp phải phá sản; việc làm, đời sống của một bộ phận nhân dân bị ảnh hưởng và gặp nhiều khó khăn. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các âm mưu "diễn biến hòa bình"; tội phạm, tệ nạn xã hội có chiều hướng diễn biến phức tạp... Nhưng với quyết tâm cao trong lãnh đạo và chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp, sự đồng thuận trong nhân dân, về cơ bản chúng ta đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra cho năm 2012. GDP tăng trưởng 8,5%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,1%, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 2,9%, tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 19,5%, doanh thu du lịch tăng 14%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 9.767 tỷ đồng, vượt 9,6% dự toán và tăng 17,4% so với năm 2011. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 19.815 tỷ đồng, tăng 9,2%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1,124 tỷ USD, tăng 18,6%. Toàn tỉnh đã tổ chức đào tạo nghề cho 24.120 lao động, đạt 100% kế hoạch năm. Nâng tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh đạt 93,5%, trong đó tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 91%... Các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm được tích cực chỉ đạo triển khai và đã đạt một số kết quả bước đầu đáng khích lệ. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội cơ bản được bảo đảm; đời sống nhân dân, nhất là người nghèo, đối tượng chính sách được quan tâm chăm lo kịp thời, chu đáo. Lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa - thể thao có sự chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, tai nạn giao thông, số vụ án nghiêm trọng đã giảm đáng kể.

Một thành công lớn nữa trong năm 2012 của Khánh Hòa là Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đã thống nhất kết luận định hướng Khánh Hòa sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là đô thị trọng điểm và là trung tâm phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Song song với định hướng này, Bộ Chính trị cũng đã chỉ đạo tạo điều kiện về cơ chế, về vốn cho một số công trình, dự án trọng điểm; cho phép nghiên cứu, xây dựng Đặc khu Hành chính - Kinh tế Bắc Vân Phong; phát triển huyện đảo Trường Sa, phát huy mạnh tiềm năng kinh tế biển, gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc...

Những kết quả trên được xem là nền tảng cơ bản, vững chắc và tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển trong năm 2013 và tạo bước đột phá trong những năm tiếp theo.

- Năm 2012, toàn xã hội đặc biệt quan tâm và hy vọng vào việc các cấp ủy đảng triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Ông có thể cho biết kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh?

- Đối với công tác xây dựng Đảng, năm 2012 là năm có nhiều nhiệm vụ mới hết sức quan trọng, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đây là một nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt, được toàn Đảng, toàn dân rất hoan nghênh và tán thành. Để triển khai Nghị quyết trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 25-KH/TU, ngày 20-3-2012 và sau đó là Hướng dẫn số 540-CV/TU, ngày 30-8-2012 để hướng dẫn cụ thể việc chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân tại các địa phương, đơn vị. Đến nay, các ngành, các cấp trong tỉnh đã hoàn thành việc kiểm điểm theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn, đảm bảo tiến độ đề ra. Qua kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân lãnh đạo các cấp từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các địa phương, đơn vị, tổ chức đảng và đảng viên đã chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm chủ yếu, làm rõ trách nhiệm và rút kinh nghiệm, nhưng quan trọng nhất là đã xác định và đề ra được các giải pháp khắc phục nhằm thực hiện công việc tốt hơn trong thời gian đến.

Từ kết quả đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đã làm rõ thêm được nhiều vấn đề trong công tác xây dựng Đảng của tỉnh thời gian qua, và đó sẽ là cơ sở rất quan trọng để tỉnh tiếp tục nghiên cứu, xây dựng nội dung một số đề án có liên quan trong 4 nhóm giải pháp cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đã đề ra. Đến nay, Đề án quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2020 đã cơ bản hoàn thành. Với quyết tâm khắc phục ngay những yếu kém, hạn chế trong công tác quy hoạch cán bộ, lần này việc xây dựng quy hoạch cán bộ chủ chốt đã xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, chủ động phát hiện cán bộ có triển vọng lãnh đạo, quản lý trưởng thành từ thực tiễn. Nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, con em gia đình có công với cách mạng, cán bộ khoa học - công nghệ, văn hóa, nghệ thuật... khá dồi dào. Quy hoạch có tầm nhìn xa, dài hạn cho nhiều nhiệm kỳ nhằm khắc phục tình trạng lúng túng, hẫng hụt mỗi khi cần bổ sung, thay thế cán bộ lãnh đạo, nhất là lãnh đạo cấp chiến lược của tỉnh.

Ngoài ra, một số đề án quan trọng khác sẽ hoàn thành trong quý I/2013 như: Xây dựng Quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng; Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ làm cơ sở cho việc quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ; Xây dựng cơ chế để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền... Các đề án này khi đi vào thực hiện sẽ có ý nghĩa rất lớn, sẽ thổi luồng sinh khí mới cho công tác cán bộ.

- Năm 2013 được tiếp tục dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức to lớn hơn, Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung những nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa ông?

- Năm 2013 được nhận định là năm tiếp tục còn rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của kinh tế thế giới. Trên cơ sở những kết quả đạt được năm 2012, Tỉnh ủy đã quyết định đặt mức phấn đấu đối với một số chỉ tiêu quan trọng ở mức phù hợp, khả thi, cụ thể: GDP tăng 9%, thu ngân sách 10.515 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 8,6%, giá trị dịch vụ tăng 14,8%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 800 triệu USD, tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt 23.000 tỷ đồng, tăng 13,5%.

Trong năm 2013, toàn Đảng bộ sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư, đồng thời tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương kiềm chế lạm phát trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh, trong đó tập trung làm tốt việc ban hành một số cơ chế, chính sách cần thiết nhằm hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất mới cho đồng bào dân tộc thiểu số, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, phân cấp quản lý đầu tư theo hướng vừa bảo đảm quyền tự chủ, năng động của các địa phương, nhưng không được buông lỏng quản lý của cấp tỉnh...; thực hiện tốt hơn việc bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, trọng tâm là triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020”.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội gắn với phát triển kinh tế và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Huy động tối đa nguồn vốn để đầu tư đồng bộ hệ thống giáo dục - đào tạo theo quy hoạch phát triển; nâng cấp và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và y đức của đội ngũ y, bác sĩ. Nâng cao năng lực dự báo, ứng phó có hiệu quả với các thảm họa thiên nhiên... Tổ chức tốt Festival Biển, Hội chợ quốc tế Biển đảo và Festival du thuyền quốc tế 2013. Tập trung tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Khánh Hòa lần thứ 7 và chuẩn bị để đăng cai một số nội dung Đại hội Thể thao châu Á 2016...

Cùng với chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh sẽ tăng cường hơn nữa công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các đợt truy quét tội phạm, xóa sổ các băng nhóm tội phạm cướp giật và trộm cắp trên địa bàn tỉnh. Bằng các giải pháp đồng bộ, phấn đấu thực hiện tốt hơn các chỉ tiêu đảm bảo an toàn giao thông năm 2013.

Công tác xây dựng Đảng luôn là nền tảng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Vì vậy, Tỉnh ủy sẽ tập trung lãnh đạo toàn diện công tác này, gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, kỷ luật công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức.

- Xin cảm ơn ông!

NGỌC KHÁNH (Thực hiện)