10:10, 06/10/2019

Hệ số hay mức lương tháng cụ thể?

Hiện nay, Ban Tổ chức Trung ương đang chuẩn bị phương án lương mới dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người giữ chức vụ lãnh đạo...

Hiện nay, Ban Tổ chức Trung ương đang chuẩn bị phương án lương mới dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã (tạm gọi nhóm 1) và lương cho công chức, viên chức theo chuyên môn nghiệp vụ (tạm gọi nhóm 2).
 
Nguyên tắc xây dựng bảng lương nhóm 1, đó là: Mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị, giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó. Nếu một người giữ nhiều chức vụ thì hưởng lương theo chức vụ cao nhất. Giữ chức vụ lãnh đạo tương đương thì hưởng mức lương chức vụ như nhau. Mức lương người lãnh đạo cấp trên phải cao hơn mức lương của người lãnh đạo cấp dưới.
 
Quy định một mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương, không phân loại bộ, ban, ngành, ủy ban ở Trung ương khi xây dựng lương chức vụ ở Trung ương. Không phân biệt mức lương chức vụ khác nhau đối với cùng chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương mà thực hiện bằng chế độ phụ cấp.
 
Dự kiến có 2 phương án nâng bậc lương như sau. Phương án 1 là mỗi chức danh có từ 1 đến 4 bậc lương, thời gian giữ chức vụ hiện đảm nhiệm và các chức danh tương đương cứ 5 năm được tăng 1 bậc, không đặt vấn đề phụ cấp vượt khung. Phương án 2 là mỗi chức danh có 1 mức lương. Thời gian giữ chức danh hiện đảm nhiệm và các chức danh tương đương cứ 5 năm được hưởng thêm số tiền bằng 10% mức lương của chức danh hiện đảm nhận.
 
Ví dụ, chức danh giám đốc sở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hiện có hệ số chức vụ là 0,9 thì lương mới là nhận 17 triệu đồng/tháng, phó giám đốc sở hiện phụ cấp chức vụ là 0,7 thì nhận mức lương 15 triệu đồng/tháng.
 
Đối với nhóm 2, nguyên tắc là mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có một số bậc lương; cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau, điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề…
 
Hiện nay, các cơ quan, đơn vị đang tổng hợp báo cáo và có những kiến nghị xung quanh bảng lương mới này. Vẫn biết là không thể có một phương án hoàn hảo, thỏa mãn mọi đối tượng, phương án nào cũng có những bất cập là điều đương nhiên. Tuy nhiên, phương án mới này có một điều bất cập nhìn thấy ngay từ bây giờ, đó là việc tính lương thay vì theo hệ số thì được tính thành mức tiền cụ thể. Quy bậc lương bằng số tiền cụ thể, khi áp dụng sẽ bất cập vì đồng tiền Việt Nam hiện nay có hệ số trượt giá rất lớn. 10 triệu đồng năm nay, sức mua không thể bằng 10 triệu đồng của 1 - 2 năm trước. 
 
Quốc hội hàng năm vẫn đặt ra chỉ tiêu kiềm chế lạm phát từ 3 đến 4%/năm. Dự kiến bảng lương mới đề ra sau 5 năm mới tăng 10% mức lương đang hưởng, mỗi năm thực tế được tăng 2%. Đấy mới chỉ là tính trong năm kinh tế hết sức ổn định mà nền kinh tế chung luôn phức tạp khó lường.
 
Một chế độ lương mới đủ sống là điều mong mỏi của mọi người lao động. Việc quy tiền lương theo hệ số hiện hành có những ưu điểm của nó, vấn đề là lương mới xóa được bất cập giữa các bậc, ngạch… bình quân như hiện nay mà thôi.
 
Thủy Ngân