10:02, 02/02/2023

Vững tin theo Đảng

Trong không khí náo nức của những ngày đầu xuân mới, cả dân tộc, đất nước Việt Nam lại có thêm niềm vui mừng Đảng ta thêm một tuổi. 93 năm lịch sử của Đảng đã làm rạng rỡ lịch sử dân tộc và đất nước Việt Nam; làm nên "pho lịch sử bằng vàng" của Đảng.

Trong không khí náo nức của những ngày đầu xuân mới, cả dân tộc, đất nước Việt Nam lại có thêm niềm vui mừng Đảng ta thêm một tuổi. 93 năm lịch sử của Đảng đã làm rạng rỡ lịch sử dân tộc và đất nước Việt Nam; làm nên “pho lịch sử bằng vàng” của Đảng. Hành trình ấy, chặng đường ấy đủ để mỗi người con nước Việt khi nhắc đến 2 từ “Đảng ta” đều thấy dậy lên một niềm tự hào, một niềm tin mãnh liệt, một sự gắn bó sâu sắc, càng thêm yêu Đảng, yêu đất nước nhiều hơn…


93 năm qua, với đường lối chính trị đúng đắn, sáng suốt; kiên định, luôn lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động; gắn bó máu thịt với nhân dân Đảng ta đã vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng, tạo nên những mốc son lịch sử vẻ vang. Thực tế cho thấy, niềm tin của dân chính là sức mạnh của Đảng. Bài học lấy dân làm gốc luôn có giá trị thực tiễn sâu sắc. Nhân dân đi theo đảng, tin theo đảng vì Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác ngoài việc phấn đấu cho cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Niềm tin ấy, giờ đây cao hơn là một sự kỳ vọng Đảng lãnh đạo nhân dân xây dựng thành công một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; dân tộc ngày càng cường thịnh, đất nước ngày càng phồn vinh.


Để giữ vững và phát huy niềm tin chính trị của nhân dân theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, Đảng ta luôn chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, nhiều năm qua, Đảng ta đã có những bước đột phá quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực nhằm siết lại kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Đã có rất nhiều các cán bộ vi phạm, kể cả cán bộ cấp cao bị đưa ra ánh sáng, bị xử lý đúng người, đúng tội thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, được nhân dân đồng tình, ủng hộ cao. Đó là những bài học đau xót về công tác cán bộ nhưng qua đó cho thấy quan điểm “nói đi đôi với làm” trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sức mạnh của hệ thống chính trị.


Chúng ta đang hướng tới mục tiêu phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Để hiện thực hóa được mục tiêu này, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm to lớn của toàn Đảng, toàn dân, trong đó cần phải quán triệt và thực hiện thật nghiêm túc “bài học lấy dân làm gốc”. Dù con đường phía trước còn nhiều chông gai, thử thách nhưng với sức mạnh vô biên này, đảng ta sẽ tiếp tục đưa đất nước, dân tộc bước lên vị thế mới, cơ đồ mới. Bởi Đảng ra đời từ nhân dân, đấu tranh vì hạnh phúc của nhân dân, Đảng thuộc về nhân dân nên sức mạnh ấy, niềm tin ấy mãi lớn mạnh và trường tồn…


Thật tự hào khi dịp này cũng là kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24-2-1930 – 24-2-2023).  Hòa cùng không khí hân hoan của cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang ra sức thi đua, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trên chặng đường mới, tin rằng với tinh thần thi đua yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân sẽ góp công sức, trí tuệ cùng Đảng thực hiện thắng lợi mục tiêu, hiện thực hóa những khát vọng, kỳ vọng về một sự đổi thay, sự phát triển lớn mạnh, vượt bậc của Khánh Hòa trong tương lai…


Vững tin theo đảng, giữ trọn niềm tin với đảng chính là điều kiện để tăng cường sức mạnh của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng, để cùng Đảng vượt qua những thách thức, khó khăn, thực hiện những mục tiêu vì nước, vì dân.


KHÁNH HÒA