10:02, 24/02/2023

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng 24-2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về tình hình triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Sáng 24-2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về tình hình triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.


Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các chương trình mục tiêu quốc gia: giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên cả nước những năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến hết năm 2022, cả nước có 6.001/8.211 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều duy trì tốc độ giảm từ 1 đến 1,5%/năm... Tại Khánh Hòa, đến nay, đã có 64/92 xã nông thôn mới; toàn tỉnh hiện còn hơn 10.000 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,2% tổng số hộ; chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai tại 28 xã và 66 thôn đặc biệt khó khăn. Tổng nguồn vốn thực hiện 3 chương trình giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh khoảng 2.200 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách Trung ương hơn 776 tỷ đồng…


Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu, các bộ, ngành liên quan có văn bản giải trình, hướng dẫn thực hiện một số nội dung theo kiến nghị của các địa phương; giải quyết các văn bản có sự chồng chéo, bất hợp lý giữa các bộ, ngành liên quan đến việc triển khai 3 chương trình; nghiên cứu các giải pháp phân cấp cao nhất cho các địa phương chủ động triển khai các chương trình, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia…


H.Đ