12:02, 24/02/2023

Khánh Hòa triển khai nhiệm vụ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023

Ngày 24-2, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục QP-AN năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Ngày 24-2, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục QP-AN năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, công tác giáo dục QP-AN trên địa bàn tỉnh tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Hệ thống các văn bản chỉ đạo, kế hoạch công tác của Hội đồng giáo dục QP-AN được triển khai kịp thời, đồng bộ, sát thực tế.

Hội đồng giáo dục QP-AN từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được kiện toàn, hoạt động tích cực, thực sự là cơ quan tham mưu, tư vấn, đề xuất kịp thời cho cấp ủy, chính quyền và chỉ huy trong thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục QP-AN. Toàn tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục QP-AN cho các đối tượng theo phân cấp. Hội đồng các cấp đã tổ chức 60 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho hơn 3.000 người từ đối tượng 2 đến đối tượng 4.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh mở 1 lớp giáo dục QP-AN cho 120 chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn. Toàn tỉnh có 42 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và THPT tổ chức giảng dạy môn giáo dục QP-AN cho hơn 50.000 học sinh, sinh viên.

Công tác phổ biến kiến thức QP-AN cho nhân dân được triển khai thực hiện có hiệu quả, thực hiện tốt việc phối hợp với các cơ quan báo, đài của Trung ương và địa phương tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực QP-AN, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ... Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, của mọi tổ chức và toàn dân với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Năm 2023, Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP-AN và công tác giáo dục QP-AN tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tự giác tham gia thực hiện các nhiệm vụ QP-AN tại địa phương; Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh cử cán bộ đối tượng 1, đối tượng 2 tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đảm bảo chỉ tiêu của Bộ và Quân khu giao; tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật, phổ biến kiến thức QP-AN cho đối tượng 3, 4 và các đối tượng khác trên địa bàn; thường xuyên kiện toàn hội đồng giáo dục QP-AN các cấp đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần, đúng quy định; tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy môn QP-AN cho học sinh, sinh viên; nâng cao và đổi mới chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục QP-AN trong toàn dân; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nhà nước đối với công tác giáo dục QP-AN ở các cơ quan, đơn vị, địa phương… góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh.

THẾ ANH