01:12, 09/12/2022

Tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống (*)

Phát biểu bế mạc của ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII

(Phát biểu bế mạc của ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII)
 
Ông
Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.
 
Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu tham dự kỳ họp
 
Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. 
 
Trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng, thận trọng, toàn diện, khách quan, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua 25 báo cáo công tác, 02 báo cáo kết quả giám sát chuyên đề; 27 nghị quyết; nghe Thông báo về mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và hoạt động giám sát năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền và công tác thi đua khen thưởng.
 
Qua trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương trong phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, với tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng (GRDP tăng 20,7%, ở vị trí đứng đầu cả nước sau 02 năm tăng trưởng âm, do tác động nặng nề của dịch bệnh COVID-19). Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, chúng ta đang tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do sức cầu của nền kinh tế vẫn còn yếu; thu - chi ngân sách gặp nhiều khó khăn; hoạt động kinh doanh của người dân, doanh nghiệp không được thuận lợi; triển vọng tăng trưởng kinh tế - xã hội trong tháng cuối của năm 2022 và dự kiến năm 2023 sẽ rất khó khăn.
 
Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành 01 buổi để tiến hành chất vấn đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Y tế, Văn hóa - Thể thao, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, về các nhóm vấn đề như: 
 
- Giải pháp về vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học và khả năng đáp ứng về các nguồn lực y  tế để xử lý khi có tình huống cấp bách phát sinh. 
 
- Công tác quy hoạch ngành văn hóa, thể thao, xây dựng nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp và triển khai thực hiện các dự án, nhất là việc xử lý các sai phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Nha Trang. 
 
- Công tác quản lý đất công ích. Thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục thực hiện cơ chế “một cửa”. 
 
- Các giải pháp phòng chống cháy nổ và đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội… 
 
Có thể khẳng định, Phiên chất vấn và trả lời chất vấn thứ hai của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII diễn ra trong không khí dân chủ, xây dựng, đã làm rõ trách nhiệm của người được chất vấn; đồng thời, thể hiện sự nghiên cứu kỹ lưỡng của các vị đại biểu đối với các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và các nội dung chất vấn. 
 
Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận sự nỗ lực và các giải pháp của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo ngành, lĩnh vực được phân công. Cơ bản nắm vững tình hình về lĩnh vực được chất vấn, trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm, làm rõ vấn đề còn hạn chế, vướng mắc và đưa ra các giải pháp khắc phục nhận được sự đồng tình cao của đại biểu Hội đồng nhân dân.
 
Thưa các vị đại biểu,
 
Nhìn lại năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành 10 kỳ họp, thông qua 147 nghị quyết, trong đó đã thể chế hóa kịp thời 04 nội dung được giao tại Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội. 
 
Các nội dung này là cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để tỉnh tập trung triển khai thực hiện việc công bố các quy hoạch và tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư mạnh mẽ ngay từ những tháng đầu năm 2023. 
 
Vì vậy, để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh đề ra; đồng thời, sớm đưa các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đi vào cuộc sống, ngay sau Kỳ họp này, tôi đề nghị các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
 
Thứ nhất, tập trung rà soát, đánh giá trách nhiệm, năng lực của chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án chậm tiến độ và giải ngân không đạt kế hoạch, gắn trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo khớp đúng tổng mức, lĩnh vực chi và kinh phí thực hiện từng dự án được giao, đảm bảo đồng bộ, không chồng chéo, trùng lắp nội dung chi. 
 
Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch quan trọng của tỉnh (gồm: Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm). Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung nghiên cứu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, quản trị công và cải cách hành chính bằng những giải pháp cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực và bền vững; trong đó, nghiên cứu, xem xét ban hành các cơ chế giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp, cũng như quy định về trình tự thủ tục đầu tư ngoài ngân sách.
 
Thứ hai, triển khai nghiêm túc Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát công tác quản lý và sử dụng đất công ích 5%, và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, các kiến nghị tồn đọng qua các kỳ họp trước, Báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện các nghị quyết sau giám sát tại Kỳ họp thứ 10. Tập trung thực hiện các cam kết còn tồn đọng qua kiến nghị các đợt giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 
 
Thứ ba, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được thông qua theo hướng chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường công tác giám sát, đánh giá để phát huy kịp thời những mặt tích cực và khắc phục những hạn chế, bất cập.
 
Thứ tư, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, các sở, ban, ngành của tỉnh và chính quyền các địa phương. Ðồng thời, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, tạo thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
 
Thứ năm, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo cử tri ở địa phương kết quả của Kỳ họp. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, Nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri. Tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân. Động viên Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định về quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội. 
 
Thưa các vị đại biểu,
 
Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII đã thành công tốt đẹp, thay mặt Chủ tọa kỳ họp, xin cảm ơn các vị đại biểu đã bố trí công việc, sắp xếp thời gian tham dự Kỳ họp.
 
Xin ghi nhận và cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, sự đóng góp tích cực của các sở, ban, ngành, các cơ quan tham mưu giúp việc đã chuẩn bị tốt nội dung và phục vụ chu đáo cho Kỳ họp.
 
Trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí, các phóng viên đã thông tin nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ, khách quan diễn biến và kết quả kỳ họp, tạo điều kiện để Nhân dân trong tỉnh theo dõi, giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.
 
Trên tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII. 
 
Chúc các vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công! 
 
Xin trân trọng cảm ơn!
 
-----------------------------------------
(*) Đầu đề do tòa soạn đặt