Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ Tư, 07/12/2022, 22:07 [GMT+7]

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật

Những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh được Sở Tư pháp và các địa phương thực hiện thường xuyên, đạt hiệu quả cao. Qua đó, góp phần đưa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.


Đẩy mạnh công tác tuyên truyền


Ngay từ đầu năm, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch PBGDPL, hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 và nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, ngành trong tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, bám sát nội dung chỉ đạo của Bộ Tư pháp, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Để đảm bảo công tác triển khai được thống nhất và đồng bộ, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã được kiện toàn với 42 thành viên; hội đồng các huyện, thị xã, thành phố có 226 thành viên. Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và các địa phương đã ban hành kế hoạch hoạt động và có sự phân công cụ thể trách nhiệm của từng thành viên. Ở cấp huyện, 100% huyện, thị xã, thành phố đã ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch PBGDPL năm 2022. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân những văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp; những vấn đề dư luận xã hội quan tâm và các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính, tư pháp.


Trong công tác tuyên truyền miệng, các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật có vai trò tích cực, góp phần đưa những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Hiện nay, toàn tỉnh có 48 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 184 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 1.362 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức 1.674 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật với 1.395.869 lượt người tham dự.


Mặt khác, Sở Tư pháp duy trì tổ chức các hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng dân cư và người dân trên địa bàn các xã thuộc 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, với hơn 450 đại biểu tham dự. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh tổ chức 2 hội nghị giới thiệu, tập huấn văn bản pháp luật mới cho hơn 200 đại biểu là cán bộ chủ chốt của tỉnh và báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.


Tỷ lệ đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tăng cao


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và ban hành quy chế làm việc của hội đồng theo quy định của Chính phủ về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đến nay, toàn tỉnh đã công nhận 130/136 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (chưa tính các xã, thị trấn thuộc huyện Trường Sa). Trong năm, toàn tỉnh có 4 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và tất cả các xã đăng ký đều được công nhận hoàn thành tiêu chí về chuẩn tiếp cận pháp luật.


Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục được các địa phương quan tâm. Các địa phương đã đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo kinh phí, hỗ trợ các nguồn lực cần thiết cho hoạt động của tổ hòa giải. Năm qua, 976 tổ hòa giải với 4.846 hòa giải viên trong tỉnh đã tiếp nhận và thực hiện hòa giải 477 vụ, trong đó hòa giải thành 408 vụ (đạt 85,53%). Qua đó, góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giúp người dân thêm hiểu biết về pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và hạn chế đơn thư khiếu nại, khiếu kiện ngay từ cơ sở.  


Về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã rà soát các sách, tài liệu pháp luật do cơ quan, đơn vị biên soạn và sách, tài liệu pháp luật có bản quyền; dự kiến sách, tài liệu cần số hóa, cập nhật trên dữ liệu thành phần về sách, tài liệu pháp luật của ngành, địa phương tại tủ sách pháp luật điện tử quốc gia. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đều được trang bị tủ sách pháp luật. Theo đó, toàn tỉnh có 960 tủ sách pháp luật với hơn 211.808 đầu sách, được các cơ quan, đơn vị đặt tại phòng truyền thống hoặc phòng chuyên môn. Ngoài ra, mô hình kệ sách pháp luật đang được nhân rộng ở các địa phương…


Ông Đặng Văn Khánh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: Thời gian tới, sở tiếp tục bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh để kịp thời tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành kế hoạch công tác năm 2023 với đầy đủ các nội dung theo quy định, phù hợp thực tiễn. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện đúng tiến độ kế hoạch chung, nhất là chú trọng đến việc phát hiện, nhân rộng những mô hình hay, cách làm thiết thực, hiệu quả từ cơ sở để phát huy hơn nữa kết quả công tác PBGDPL của địa phương, góp phần tích cực cùng toàn ngành Tư pháp hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.


Đ.H

 

.

các thông tin tiện ích