Nêu cao tinh thần đoàn kết, đặt quyết tâm cao nhất trong hành động để thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2023 (*)

Thứ Tư, 07/12/2022, 14:59 [GMT+7]

Nêu cao tinh thần đoàn kết, đặt quyết tâm cao nhất trong hành động để thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2023 (*)

(Phát biểu bế mạc của ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13)
 
Ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu bế mạc Hội nghị.
Ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu bế mạc Hội nghị.
 
Kính thưa các đồng chí đại diện cơ quan Trung ương,
 
Kính thưa các đồng chí Tỉnh ủy viên, các đồng chí cán bộ chủ chốt,
 
Thưa các vị đại biểu dự Hội nghị,
 
Sau một ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, đổi mới phương thức làm việc, việc thảo luận tại Hội nghị rất sôi nổi và thẳng thắn, với tinh thần dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm cao, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
 
1. Về kinh tế xã hội:
 
(1) Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến vào các Báo cáo: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch năm 2023; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; báo cáo việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.
 
(2) Tỉnh ủy đã thảo luận, thông qua các báo cáo tài chính về: quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
 
Có thể khẳng định rằng, trong năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh nhà đã phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng tốt. 20/22 chỉ tiêu kinh tế, xã hội, môi trường đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra (5/5 chỉ tiêu kinh tế, 11/12 chỉ tiêu xã hội, 4/5 chỉ tiêu môi trường đạt và vượt kế hoạch), tạo cơ sở, nền tảng để kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển trong năm 2023 và những năm tiếp theo, hướng đến mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị.
 
Trong năm 2023, đề nghị các cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trên các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, quan tâm một số nhóm công việc sau:
 
Thứ nhất, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường, đúng thẩm quyền, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới. Đổi mới mạnh mẽ, thực chất phương thức lãnh đạo của cấp ủy, cách thức điều hành của các cấp chính quyền, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; một việc phải có một người, một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm; chú trọng công tác quản lý và thanh tra công vụ, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ được giao đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình, nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm liên quan đến giải quyết thủ tục của người dân, doanh nghiệp; không để xảy ra tình trạng phiền hà, sách nhiễu, tham nhũng vặt; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký trong năm 2023 theo Quy định số 622-QĐ/TU, ngày 24/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Chú trọng công tác tạo nguồn để phát triển đảng viên mới, xác định công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng.
 
Thứ hai, tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị. Hoàn thành và tổ chức triển khai có hiệu quả các quy hoạch quan trọng của tỉnh sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt như: Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040; Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm; Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cam Ranh đến năm 2035 và các quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Tập trung bố trí vốn ngân sách và huy động xã hội hóa theo quy định để thực hiện quy hoạch các phân khu tạo cơ sở thu hút đầu tư. Khẩn trương xây dựng Đề án phân loại đô thị tỉnh Khánh Hòa đạt tiêu chí đô thị loại I. Thực hiện rà soát, điều chỉnh và từng bước tiến tới phủ kín quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố theo lộ trình. Phê duyệt điều chỉnh và triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển đô thị tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố phù hợp với Đề án phân loại đô thị tỉnh Khánh Hòa đạt tiêu chí đô thị loại I và các quy hoạch đã được phê duyệt.. 
 
Thứ ba, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai đầu tư các dự án đầu tư công trọng điểm giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Tỉnh ủy định hướng thông qua tại Nghị quyết số 25-NQ/TU, ngày 30/9/2022; nghiên cứu thành lập Ban chỉ đạo để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư công trọng điểm theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, khẩn trương ban hành danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030, nhất là danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong giai đoạn 2022 - 2025. 
 
Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án đầu tư công trọng điểm của tỉnh; tập trung chỉ đạo đôn đốc, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh bảo đảm chất lượng và tiến độ quy định, nhất là công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang, Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa, Khu Kinh tế Vân Phong và khu đô thị mới Cam Lâm; đặc biệt chú trọng quan tâm vấn đề giải quyết sinh kế, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án. Thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh. Có biện pháp quyết liệt, hiệu quả đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công đề ra năm 2023, không để phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí nguồn lực. 
 
Thứ tư, tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Khẩn trương hoàn thành việc thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công và Trung tâm xúc tiến đầu tư của tỉnh theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính thực chất, nâng cao các PAR INDEX, PCI, PAPI để thúc đẩy thu hút đầu tư mạnh mẽ và hiệu quả hơn; coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2023, quyết tâm nâng cao thứ hạng các chỉ số nêu trên. 
 
Tập trung kêu gọi các dự án FDI quy mô lớn và các ngành công nghệ cao, công nghệ mới, tiên tiến, thân thiện môi trường. Tích cực mời gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào lấp đầy các khu, cụm công nghiệp hiện có và đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch. Có chính sách và hành động cụ thể để thu hút xã hội hóa các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, môi trường; ban hành quy trình tiếp nhận, giải quyết đề xuất đầu tư của các dự án đầu tư ngoài ngân sách; đồng thời tăng cường công tác đối thoại với doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án ngoài ngân sách nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Thứ năm, đẩy mạnh thực hiện thực chất, hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tính tự chủ, khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.
 
Chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ và hài hoà giữa phát triển kinh tế với văn hoá, xã hội; nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong thực thiện Đề án giảm nghèo bền vững 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh. Quyết tâm xóa nghèo đối với người có công trên địa bàn tỉnh trong năm 2023.
 
Tổ chức tốt, ý nghĩa các hoạt động văn hóa - thể thao, nhất là các hoạt động kỷ niệm 370 hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023) kết hợp với hoạt động kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2023), Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, dịch vụ y tế, bảo vệ, chăm sóc tốt sức khoẻ nhân dân; tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
 
Thứ sáu, Tiếp tục tập trung khắc phục các sai phạm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, giải quyết dứt điểm những việc thuộc thẩm quyền của tỉnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với tạo dựng môi trường đổi mới sáng tạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện tốt văn hoá công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm sai phạm. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân, tuyệt đối không để xảy ra "điểm nóng", khiếu kiện đông người, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận của nhân dân, xã hội, nhất là thông tin về các dự án lớn có thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
 
2. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xem xét, thông qua các Chương trình của Tỉnh ủy về:
 
(1) Công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và sửa đổi, bổ sung Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
 
(2) Công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến góp ý, kết luận tại Hội nghị, hoàn chỉnh dự thảo của Tỉnh ủy để trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành.
 
3. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua Báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; cho ý kiến vào Báo cáo một số hoạt động trọng tâm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy từ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12 đến Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí Tỉnh ủy viên và hoàn chỉnh dự thảo, trình ký ban hành. 
 
Kính thưa các đồng chí,
 
Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023 là rất lớn và rất quan trọng. Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành, địa phương và từng đồng chí Tỉnh ủy viên nêu cao tinh thần đoàn kết, đặt quyết tâm cao nhất trong hành động để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng của năm 2023 và những năm tiếp theo, đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới.
 
Với tinh thần đó, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin cảm ơn các đồng chí, cảm ơn các vị đại biểu đã dành thời gian tham dự hội nghị và đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, sôi nổi, sâu sắc cho hội nghị. Chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe và hạnh phúc.
 
Tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị. 
 
Xin trân trọng cảm ơn./.
 
-------------------------------------------------
 
(*) Đầu đề do tòa soạn đặt
 
 
 
.

các thông tin tiện ích