UBND tỉnh Khánh Hòa:

Yêu cầu chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu

Chủ Nhật, 14/08/2022, 22:28 [GMT+7]

Yêu cầu chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Chỉ thị số 15 chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu chuyên môn và tổ chức các cuộc họp xử lý công việc thường xuyên của lãnh đạo UBND tỉnh.


Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau: Đối với công tác tham mưu, yêu cầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh và quyết định phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các ủy viên UBND tỉnh; chủ động, nghiên cứu, nắm chắc các quy định pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý; thường xuyên cập nhật sự thay đổi của các quy định pháp luật để chủ động xử lý công việc; kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý, khắc phục những bất cập, chồng chéo tại các văn bản quy phạm pháp luật; nội dung tổng hợp, báo cáo, tham mưu phải có chính kiến, quan điểm cụ thể, rõ ràng…


Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính: Người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm và đề cao sự gương mẫu trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, gây khó khăn, phiền hà đối với tổ chức, công dân; đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hội họp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả, thời gian và chất lượng giải quyết công việc tại các cơ quan nhà nước…


T.H

.

các thông tin tiện ích