Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa:

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII cho cán bộ công đoàn

Thứ Ba, 16/08/2022, 21:45 [GMT+7]

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII cho cán bộ công đoàn

Ngày 16-8, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho hơn 50 cán bộ công đoàn chuyên trách.


Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt 4 chuyên đề gồm: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.


Các đại biểu cũng được báo cáo viên phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.


V.G

 

.

các thông tin tiện ích