08:08, 05/08/2022

Khánh Sơn phải phấn đấu thoát khỏi huyện nghèo vào năm 2025

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại buổi làm việc với UBND huyện Khánh Sơn vào chiều 5-8 về Chương trình giảm nghèo bền vững và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2022-2025.

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại buổi làm việc với UBND huyện Khánh Sơn vào chiều 5-8 về Chương trình giảm nghèo bền vững và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2022-2025.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi làm việc.


Ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị huyện Khánh Sơn cần đặt ra các giải pháp, phương án cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn để triển khai hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn huyện, phấn đấu đến năm 2025, Khánh Sơn thoát khỏi huyện nghèo; xây dựng danh sách các hạng mục ưu tiên đầu tư phục vụ công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội để có định hướng kêu gọi đầu tư phù hợp; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tập trung, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Ông giao Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm hỗ trợ các mô hình sản xuất cho người dân; các cơ quan liên quan của tỉnh quan tâm hướng dẫn cho huyện trong việc triển khai các chương trình, chính sách về giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện phải triển khai trên tinh thần đúng đối tượng, đúng quy định; tập trung rà soát lại các công trình, dự án; quyết liệt triển khai đồng bộ, có hiệu quả các dự án, nội dung hỗ trợ.


Tính đến cuối năm 2021, Khánh Sơn còn 3.530 hộ nghèo, chiếm 47,43% tổng số hộ và 1.405 hộ cận nghèo, chiếm 18,88%. Huyện đã xây dựng Đề án giảm nghèo giai đoạn 2022-2025 với tổng kinh phí dự kiến thực hiện hơn 1.446 tỷ đồng…


H.Đ