12:08, 03/08/2022

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 135 đảng viên mới

Sáng 3-8, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 135 đảng viên mới trong Khối. 

 

Sáng 3-8, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 135 đảng viên mới trong Khối. 

 

 

Khai giảng lớp học
Quang cảnh khai giảng lớp học

 

 

Trong thời gian 8 ngày (từ ngày 3 đến ngày 12-8) các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương đó là: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học các học viên sẽ làm bài thu hoạch, sau đó ban tổ chức lớp học chấm bài và cấp giấy chứng nhận. 

 

 

Đại biểu và đảng viên mới dự khai giảng lớp học
Đại biểu và đảng viên mới dự khai giảng lớp học

 

 

Được biết, lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới nhằm trang bị cho các đảng viên mới những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên…. Đồng thời, nâng cao khả năng nhìn nhận của đảng viên mới trong việc tiếp cận các vấn đề xã hội, qua đó sẽ có sự rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực không ngừng để tự hoàn thiện, đóng góp tốt nhất cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và xã hội; có đủ bản lĩnh theo đuổi mục tiêu, lý tưởng của Đảng để phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

 

Đình Lâm