11:06, 26/06/2022

Tiếp tục tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2022 trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN; lồng ghép tuyên truyền pháp luật về PCTN trong các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11), ngày Quốc tế PCTN (9-12)... Hình thức tuyên truyền, phổ biến phải phù hợp, hấp dẫn, sáng tạo; nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, phù hợp.


Riêng Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật chính sách, pháp luật; lồng ghép nội dung chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh hướng dẫn, tham mưu tuyên truyền pháp luật về PCTN trong các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sở Nội vụ phối hợp tham mưu biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật về PCTN năm 2022 (nếu có); hướng dẫn, tham mưu lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ…


Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch thực hiện trước ngày 15-7.


N.V