06:12, 20/12/2021

Triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020

Ngày 20-12, Đại tá Đinh Hồng Nghiệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hoà chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020 và văn bản quy định chi tiết thi hành trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã và thành phố tham dự hội nghị.  

Ngày 20-12, Đại tá Đinh Hồng Nghiệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hoà chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020 và văn bản quy định chi tiết thi hành trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã và thành phố tham dự hội nghị.  

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi về những vấn đề liên quan đến nghiệp vụ và thực tế trong quá trình triển khai các quy định pháp luật của Luật Cư trú 2020 (được Quốc hội thông qua ngày 13-11-2020); Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15-5-2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; Thông tư số 56 /2021/TT-BCA ngày 15-5-2021 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư số 57 /2021/TT-BCA ngày 15-5-2021 của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú; Thông tư số 58 /2021/TT-BCA ngày 15-5-2021 của Bộ Công an quy định về công tác tàng thư hồ sơ cư trú. Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29-6-2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú; đồng thời khái quát việc vận hành, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.
 
 
Theo đại diện Công an tỉnh, để Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành được thực thi thống nhất trên địa bàn tỉnh, đòi hỏi phải nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là việc phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị phổ biến quán triệt cho cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền, cũng cần nêu cao vai trò gương mẫu trong việc tuyên truyền thực hiện Luật Cư trú tại gia đình, cộng đồng dân cư. Trong quá trình triển khai Luật Cư trú nói chung và công tác đăng ký, quản lý cư trú nói riêng đòi hỏi phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, các lực lượng có liên quan để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân trong thực hiện quyền tự do cư trú, đảm bảo đúng quy định pháp luật, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực cư trú. 
 
Thành Long