Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Chủ Nhật, 19/12/2021, 23:10 [GMT+7]

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có kế hoạch thực hiện Quyết định số 1630 ngày 28-9-2021 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 735 ngày 31-8-2021 của Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH).


Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của tín dụng CSXH trong việc thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 của tỉnh và của các địa phương; tăng cường sự chỉ đạo của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, ưu tiên bố trí cơ sở vật chất, tập trung các nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn có tính chất từ thiện và các nguồn vốn hợp pháp khác cho tín dụng chính sách và chuyển qua Ngân hàng CSXH để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.  


UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về tín dụng CSXH; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng CSXH; tiếp tục tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ngân hàng CSXH và các chương trình, hoạt động tín dụng CSXH từ cấp tỉnh đến cấp huyện; phát huy vai trò, trách nhiệm và tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp với Ngân hàng CSXH trong việc thực hiện tín dụng CSXH.


T.K

.

các thông tin tiện ích