Những thay đổi về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Chủ Nhật, 19/12/2021, 22:46 [GMT+7]

Những thay đổi về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định (NĐ) số 89/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 101/2017, có hiệu lực từ ngày 10-12 đã quy định một số thay đổi về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CB-CC-VC). Bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết:

 

Bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ
Bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ


Một trong những nội dung đáng chú ý của NĐ 89 là quy định về bồi dưỡng CB-CC-VC. NĐ 89 quy định 4 nội dung bồi dưỡng CB-CC-VC gồm: Lý luận chính trị; kiến thức quốc phòng và an ninh; kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước; kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm. So với NĐ 101, NĐ 89 đã bỏ 2 nội dung: Thứ nhất, bồi dưỡng kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; kiến thức hội nhập quốc tế. Thứ hai, bồi dưỡng tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ. Đồng thời, bổ sung 1 nội dung về bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm.


- Thưa bà, NĐ 89 có sửa đổi, bổ sung về đối tượng, hình thức bồi dưỡng không?


- NĐ 89 đã bỏ đối tượng “công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập” để phù hợp với khái niệm công chức trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019. Cụ thể, đối tượng bồi dưỡng gồm: Cán bộ trong các cơ quan nhà nước; công chức trong cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; công chức cấp xã và viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.


NĐ 89 bỏ 2 hình thức bồi dưỡng: Tập sự và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm. Đồng thời, bổ sung hình thức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã. Như vậy, hiện nay, có 4 hình thức bồi dưỡng gồm: Theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý; theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã; theo yêu cầu vị trí việc làm.


- NĐ 89 quy định như thế nào về chương trình bồi dưỡng và chứng chỉ bồi dưỡng, thưa bà?


- NĐ 89 quy định, CB-CC-VC tham gia học các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng và an ninh theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Công chức phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức trước khi bổ nhiệm ngạch. Viên chức phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trước khi bổ nhiệm chức danh. CB-CC-VC tham gia học các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền quản lý CB-CC-VC và theo nhu cầu, tối thiểu 1 tuần, tối đa 4 tuần/năm.


Viên chức có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật được sử dụng thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tương ứng. CB-CC-VC có chứng chỉ hoàn thành các chương trình bồi dưỡng theo quy định về: Kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức; theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã; theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành hoặc đã được bổ nhiệm vào chức vụ, ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức trước ngày 30-6-2022 thì không phải tham gia các chương trình bồi dưỡng tương ứng theo NĐ 89.


- Xin cảm ơn bà!


NGUYỄN VŨ
(Thực hiện)

 

.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 50 giây...