11:10, 10/10/2021

Nha Trang: Diễn tập chiến đấu phòng thủ tại phường Vạn Thắng

Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ TP. Nha Trang vừa tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021 tại phường Vạn Thắng. Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, toàn bộ đại biểu, khung tập và bộ phận phục vụ đều được test nhanh Covid-19 trước khi vào diễn tập.

Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ TP. Nha Trang vừa tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021 tại phường Vạn Thắng. Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, toàn bộ đại biểu, khung tập và bộ phận phục vụ đều được test nhanh Covid-19 trước khi vào diễn tập.


Nội dung diễn tập gồm: Chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Quá trình diễn tập vận hành cơ chế, khung tập phường Vạn Thắng đã thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường, các ban, ngành, đoàn thể và từng vai tập; luôn giữ vững sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền trong chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống; thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực, từng vai tập, trong từng nội dung vấn đề huấn luyện.


THẾ ANH