Triển khai công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2021

Thứ Tư, 09/06/2021, 20:57 [GMT+7]

Triển khai công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2021

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang để nắm vững, chấp hành nghiêm công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; không để xảy ra lộ, mất tài liệu bí mật Nhà nước trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ. Đồng thời, rà soát công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại các bộ phận trọng yếu, cơ mật, các vị trí liên quan trực tiếp đến bí mật Nhà nước, đặc biệt là bộ phận cơ yếu, tham mưu, văn thư lưu trữ, tổng hợp hành chính…; tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng; quan tâm đầu tư, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ để quản lý, bảo vệ bí mật Nhà nước.


Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các quy định chuyển tiếp của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước. Trong đó, chú ý rà soát, phân loại, thống kê thời hạn bảo vệ bí mật Nhà nước đối với từng tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước do đơn vị mình ban hành; xác định những bí mật Nhà nước hết thời hạn bảo vệ trước ngày 1-7-2020 để gia hạn hoặc giải mật.


N.V


 

.

các thông tin tiện ích