09:02, 23/02/2021

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác lập quy hoạch

Ngày 22-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 

Ngày 22-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ việc tổ chức lập quy hoạch theo ngành, lĩnh vực, địa phương để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 30/CT-TTg và Quyết định số 1208/QĐ-TTg; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, ngành, các địa phương trong năm 2021 để tập trung ưu tiên nguồn lực cho công tác lập quy hoạch tỉnh. UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo, tổ công tác lập quy hoạch tỉnh để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra. Địa phương, cơ quan, đơn vị nào nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao mà nguyên nhân là do chủ quan thì xem xét, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan theo quy định…
 
Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 7-8-2020. Tuy nhiên, nhìn chung tiến độ công tác lập quy hoạch của tỉnh hiện chưa đáp ứng yêu cầu đề ra và xếp vào hạng trung bình so với mặt bằng chung cả nước.
 
T.H