Sắp xếp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập:

Sẽ có phương án tổng thể

Thứ Hai, 22/02/2021, 09:08 [GMT+7]

Sẽ có phương án tổng thể

Thời gian qua, việc cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện đúng quy định. UBND tỉnh sẽ tính toán và quyết định phương án sắp xếp tổng thể trong quý I. 
 
Kết quả bước đầu 
 
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các chương trình hành động của Chính phủ, của Tỉnh ủy, năm 2017, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. So với cuối năm 2016, đến tháng 10-2020, toàn tỉnh đã giảm được 43 đơn vị sự nghiệp công lập và 24 đầu mối thuộc, trực thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (các phòng, ban thuộc sở). 

 

Thí sinh làm thủ tục tham dự vòng 1 Kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính tỉnh năm 2020, diễn ra ngày 2-1-2021.
Thí sinh làm thủ tục tham dự vòng 1 Kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính tỉnh năm 2020, diễn ra ngày 2-1-2021.
 
Cuối năm 2020, Chính phủ ban hành các Nghị định số 107, 108 và 120 về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện và thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Ngay sau khi các nghị định trên có hiệu lực, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch sắp xếp tổ chức lại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập để đến ngày 31-3-2021 hoàn thành sắp xếp theo yêu cầu của Chính phủ. 
 
Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát hiện trạng bộ máy, biên chế, cơ cấu công chức, vị trí việc làm và nhân sự gắn với vị trí việc làm của các đơn vị thuộc, trực thuộc; đánh giá mức độ đáp ứng về biên chế, nhân sự so với các tiêu chí quy định. Từ đó, đề xuất phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng cấp phó, đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành và gửi Sở Nội vụ trước ngày 27-12-2020 để thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét quyết định; hoàn thành trước ngày 5-3-2021.
 
Đến nay, cả 38 cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc đối tượng triển khai đều đã gửi báo cáo. Đa số cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng hoặc đề xuất phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, trong đó phần lớn cơ quan, đơn vị, địa phương đề xuất giữ nguyên tổ chức bộ máy; một số đơn vị đề xuất giảm đầu mối tổ chức, một số cơ quan xin dời hạn sắp xếp vì cơ bản các đơn vị thuộc và trực thuộc đã đảm bảo tiêu chí theo quy định và cần thêm thời gian để nghiên cứu mô hình thực hiện hiệu quả nhất. 
 
Quyết định phương án tổng thể trong quý I 
 
Theo ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, việc kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; việc triển khai vị trí việc làm theo các quy định mới còn nhiều nội dung chưa rõ, chưa được hướng dẫn kịp thời, đầy đủ từ các bộ, ngành Trung ương nên quá trình triển khai có thể kéo dài thành nhiều đợt, cần có kế hoạch chặt chẽ mới bảo đảm triển khai hiệu quả. 
 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, một số đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên không đủ chỉ tiêu số người làm việc tối thiểu để duy trì đơn vị sự nghiệp công lập, nhưng không thể sáp nhập hay tổ chức lại vì mỗi ngành chỉ có 1 đơn vị, cũng rất khó hợp nhất với đơn vị khác vì không tương đồng về chức năng, nhiệm vụ. Trong khi đó, Trung ương chưa có hướng dẫn cơ chế giao số người làm việc sự nghiệp cho các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện khi không tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập.
 
Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, việc thành lập, tổ chức lại, giải thể thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, việc hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trước ngày 31-3-2021 gặp khó khăn. Bên cạnh đó, trong quy định về điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 120 có nêu: “Đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu là 15 người (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành)”. Tuy nhiên, nhiều lĩnh vực vẫn chưa có hướng dẫn cơ chế xác định thế nào là “đơn vị sự nghiệp công lập cơ bản, thiết yếu”, do đó sẽ gặp vướng mắc khi sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp không đủ 15 người làm việc.
 
Như vậy, tuy tỉnh đã chấp hành nghiêm các quy định, chỉ đạo của Trung ương về cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, nhưng do còn một số bất cập nên cần tính toán kỹ các phương án để sắp xếp hợp lý nhất. Được biết, trên cơ sở kết quả rà soát, báo cáo và phương án đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương, UBND tỉnh sẽ quyết định phương án tổng thể sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện trong quý I và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ.
 
NGUYỄN VŨ
 
 
 
.

các thông tin tiện ích