Nhân dân kỳ vọng vào Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ Ba, 02/02/2021, 02:34 [GMT+7]

Nhân dân kỳ vọng vào Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

LTS:  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, dân tộc và đất nước. Nghị quyết Đại hội được thông qua có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển đất nước. Báo Khánh Hòa ghi lại ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng vào những chủ trương, quyết sách của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mong muốn trong nhiệm kỳ mới sẽ tạo nên đột phá trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.


Ông Trần Văn Hạnh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh:
Tin tưởng đất nước sẽ phát triển lên một tầm cao mới

 

Qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cựu chiến binh (CCB) cũng như nhân dân trong tỉnh rất phấn khởi, vui mừng và tin tưởng rằng, đại hội đã lựa chọn được những cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ, có tâm, có tầm, tạo nên tập thể đoàn kết, thống nhất cao. Phát huy tinh thần nêu gương, bản lĩnh, trí tuệ, tôi tin rằng, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ mới sẽ kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp để chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đạt được nhiều tiến bộ mới, đặc biệt về phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, nâng vị thế đất nước lên một tầm cao mới.


Bản thân tôi cũng như các thế hệ CCB của tỉnh mong Đảng tiếp tục quan tâm đến đời sống của các CCB đã từng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ đất nước và hiện nay tiếp tục bảo vệ thành quả cách mạng của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân. Đặc biệt ở thời điểm hiện tại, khi dịch Covid-19 tái bùng phát và diễn biến rất phức tạp ở nước ta cũng như trên thế giới, mong Đảng, Nhà nước tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc phòng, chống dịch mà trong thời gian qua, Việt Nam là đất nước được thế giới biết đến như một tấm gương sáng trong công cuộc phòng, chống đại dịch này.


THẾ ANH (Ghi)

 

Bác sĩ Phan Hữu Chính - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh:
sớm Tiếp tục đề ra quyết sách để thực hiện thành công mục tiêu kép

 

Tôi và toàn thể ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa rất vui mừng vì có lãnh đạo ngành Y tế ở trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, Bộ Y tế, lãnh đạo tỉnh, tỉnh Khánh Hòa đã đứng vững trong vòng 1 năm qua. Vì vậy, tôi hy vọng trong nhiệm kỳ tới, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục đề ra những quyết sách, đường lối cụ thể thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa phòng, chống hiệu quả đại dịch Covid-19, vừa tiếp tục đưa kinh tế đất nước phát triển. Đồng thời, Đảng và Nhà nước có những chính sách quan trọng để đổi mới về cơ chế bảo hiểm y tế, đầu tư trang thiết bị hiện đại phù hợp cho ngành Y tế, xã hội hóa công tác khám chữa bệnh, số hóa ngành Y tế nước nhà… Qua đó, giúp ngành Y tế có những thay đổi vượt bậc trong phòng, chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiến tới phát triển trình độ y tế tiệm cận và ngang tầm khu vực và thế giới.


Thảo Ly (Ghi)

 

 

Ông Nguyễn Xuân Hòa - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và đầu tư:
Hy vọng đội ngũ lãnh đạo mới sẽ đề ra những giải pháp mang tính đột phá

 

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bầu ra được những cán bộ, đảng viên ưu tú, đủ đức, đủ tài và uy tín để gánh vác trọng trách lớn lao, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.


Tôi tin tưởng đội ngũ lãnh đạo mới được bầu tại Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ đề ra những giải pháp mang tính đột phá để đưa nền kinh tế - xã hội của đất nước lên tầm cao mới; có những chính sách cụ thể, chỉ đạo sát sao đến từng bộ, ngành, địa phương để phát huy tiềm năng, lợi thế; nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.


V.K (Ghi)
 

 

 

Ông Hồ Văn Lộc - Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và Khu kinh tế tỉnh:
Tiếp tục tạo điều kiện để công nhân có cơ hội tiếp cận với khoa học, kỹ thuật tiên tiến

 

Đại hội lần này đã đưa ra nhiều quyết sách phù hợp để lãnh đạo đất nước, dân tộc phát triển. Mong rằng, Ban Chấp hành khóa mới luôn phát huy trí tuệ, bản lĩnh chính trị, sớm triển khai, thực hiện nghị quyết, xây dựng đất nước phát triển vững mạnh.


Tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; mong Đảng quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng. Tôi cũng mong Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục tạo điều kiện để người dân, giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn có cơ hội tiếp cận với khoa học, kỹ thuật tiên tiến để áp dụng vào sản xuất, hoạt động; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, nhà ở cho công nhân, người lao động ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước có những giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao thu nhập, đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho người lao động; các chính sách xã hội liên quan tới người lao động được thực thi hiệu quả hơn, giúp người lao động được đảm bảo các quyền lợi mà pháp luật đã quy định.


V.G (Ghi)
Cô Bùi Nguyễn Hồng Quyên - Giảng viên Trường Chính trị tỉnh:
Phát huy giá trị văn hóa trong phát triển đất nước

 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa được thông qua đã nêu rõ định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Trong đó, nghị quyết đã khẳng định: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; có chính sách cụ thể phát triển văn hóa đồng bào dân tộc thiếu số”; coi đây là một nội dung quan trọng trong 3 đột phá chiến lược thời gian tới.


Theo tôi, để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, người dân có thu nhập cao, chúng ta cần phải huy động sức mạnh, sức sáng tạo của mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực văn hóa. Từ đó khai thác, phát huy hiệu quả giá trị, tiềm năng, thế mạnh của văn hóa Việt Nam trên cơ sở hài hòa giữa phát triển văn hóa với phát triển kinh tế, cũng như giới thiệu, quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Việc phát triển phải mang tính bền vững, không vì để phát triển nóng tác động tiêu cực đến cảnh quan, không gian di tích, di sản.


P.V (Ghi)

Anh Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn: Có chính sách bồi dưỡng, nâng cao trình độ thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số

 

Phát triển nguồn nhân lực tiếp tục được Đại hội XIII của Đảng bổ sung, cụ thể hóa cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới. Qua đây, tôi mong muốn thời gian tới, Đảng và Nhà nước có những chính sách tạo điều kiện hơn nữa để hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp. Bên cạnh đó, có các chính sách thu hút nguồn nhân lực trẻ, có trình độ từ nước ngoài về nước để đóng góp cho quê hương. Đảng và Nhà nước tiếp tục hỗ trợ người trẻ, tin tưởng giao phó các nhiệm vụ quan trọng, khơi lên tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đối với thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số, cần có những chính sách bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, trình độ để lực lượng thanh niên này đủ sức đảm nhận vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế - xã hội miền núi.


V.THÀNH (Ghi)
Ông Nguyễn Văn Lực - Trưởng phòng Kỹ thuật và Bảo vệ rừng Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Trầm Hương:
Mong lãnh đạo khóa mới sẽ có những giải pháp đột phá trên các lĩnh vực

 

Những ngày qua, tôi cùng toàn thể cán bộ, đảng viên công ty hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi với kết quả của đại hội. Đại hội đã thảo luận, quyết định nhiều quyết sách đúng đắn để đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.


Tôi tin tưởng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới sẽ có những giải pháp đột phá trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đặc biệt là có nhiều đổi mới trong phát triển lâm nghiệp; giảm nghèo bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch Covid-19; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, đời sống của nhân dân trong giai đoạn tới.


HẢI LĂNG (Ghi)


Ông Vũ Đình Tiến (chung cư CT6, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, TP. Nha Trang):
Mong đội ngũ lãnh đạo luôn tận tâm, tận lực, vì dân vì nước

 

Theo dõi thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng qua truyền hình, tôi rất vui mừng khi đại hội đã thành công tốt đẹp, bầu chọn được những vị xuất sắc đứng vào hàng ngũ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.


Tôi mong muốn đội ngũ lãnh đạo kỳ này sẽ luôn tận tâm, tận lực trong công tác, mọi suy nghĩ, hành động đều vì dân, vì nước. Tôi cũng kỳ vọng, trong nhiệm kỳ này, các vịí lãnh đạo sẽ có những chỉ đạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, tận dụng thời cơ cùng các nguồn lực trong và ngoài nước để đưa đất nước tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống người dân được nâng cao hơn nữa, tạo nền tảng để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.


      X.T (Ghi)
 

.

các thông tin tiện ích